Avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år

Utlysningsdatum: 2021-05-07
Sista ansökningsdag: 2021-09-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år. Syftet är att:

  • stödja kommunerna att genomföra smittsäkra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under lovtillfällen,
  • utöka sina egna satsningar på lovaktiviteter,
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund.

Lovaktiviteterna kan vara arrangerade inom exempelvis fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller av civilsamhällets organisationer. Kommunen kan, i enlighet med vad som gäller för övrig verksamhet, fritt välja hur aktiviteterna ska bedrivas. Dessa kan bedrivas i egen eller annans regi.

Uppdrag att fördela medel för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner som planerar att bedriva avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år under 2021.

Villkor för rekvisition

Medlen till kommuner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) för kommunen ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad. Läs mer om ombud på Socialstyrelsens hemsida: 
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar via det specifika statsbidragets webbplats. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp.
  3. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 15 september 2021 och medlen betalas ut vanligtvis inom 30 arbetsdagar.

Anvisningar avgiftsfria smittsäkra lovaktiviteter

Rekvirera nu


Observera att samtliga kommuner och regioner redan har ett ombud. Det går bara att ha ett ombud per organisationsnummer.

Vänligen kontakta ert ombud för att ansöka eller rekvirera statsbidrag i vår e-tjänst.

Ombudet kan rekvirera alla statsbidrag själv eller utse representanter i organisationen som själva kan rekvirera medel och således kunna stå som kontaktperson i ansökan eller rekvisitionen.

Byte av ombud ska endast ske om nuvarande ombud har avslutat sin tjänst eller vill lämna över behörigheten till annan person i organisationen.

Ombudsfrågor skickas till e-tjanst.statsbidrag@socialstyrelsen.se.

Medel att fördela

Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition är totalt 198 500 000 kronor. Hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera för 2021 framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet. Denna är framräknad utifrån antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd i respektive kommun från 2019.

Medel som inte har rekvirerats senast den 15 september 2021 kommer Socialstyrelsen att fördela till de kommuner som har angivit i rekvisitionsblanketten att de önskar ta del av dessa medel.

Fördelningslista för avgiftsfria smittsäkra lovaktiviteter 2021

Återrapportering till Socialstyrelsen

Under våren 2022 ska ni återrapportera till Socialstyrelsen hur ni har använt 2021 års medel. Information om återrapporteringen skickas ut till de berörda kommunerna i slutet av 2021. Frågorna gäller i huvudsak de kostnader som är kopplade till statsbidragets syfte. Exempel på frågor som kommer att ställas är:

  • Vilka aktiviteter som genomförts och hur aktiviteterna förhåller sig till statsbidragets syfte.
  • Hur mycket kommunen anslagit av egna medel för lovaktiviteter under 2021.
  • Fördelningen mellan flickor och pojkar som deltagit i lovaktiviteter under året.
  • Fördelningen mellan åldersgrupper (6-9 år, 10-12 år och 13-15 år) som deltagit i lovaktiviteter under året.

Om ni inte har använt hela statsbidraget under perioden den 1 maj 2021 – den 31 december 2021 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med syftet för statsbidraget. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen meddelar. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel.

Kontakt

Fatima Vejsel
Telefonnummer: 075-247 46 95