Förstärkning av äldreomsorgen

Utlysningsdatum: 2019-07-03
Sista ansökningsdag: 2019-10-31
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till
kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen. Stimulansmedlen kan användas inom den del av äldreomsorgen där respektive kommun ser att behoven är som störst.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Skicka ifylld och undertecknad rekvisitionsblankett i original till Socialstyrelsen. Endast en rekvisition per kommun. Belopp per kommun framgår av fördelningsnyckeln.

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 17 juni 2019 nr I:6.

Anvisningar

Regeringensbeslut

Rekvisitionsblankett

Fördelningsnyckel

Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 31 oktober 2019 och betalas ut löpande.

Medel att fördela

Stimulansmedlen omfattar totalt 500 miljoner kronor för 2019. I bilagan till regeringsbeslut framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera.

Om ni inte har använt hela det rekvirerade beloppet under perioden 27 juni–31 december 2019 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen meddelar.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje kommun ska senast den 28 februari 2020 redovisa till Socialstyrelsen hur medlen har använts enligt ett webbformulär som Socialstyrelsen skickar i december 2019. Formuläret kommer bland annat att innehålla frågor om hur mycket stimulansmedel som kommunen har använt och till vilken eller vilka verksamheter.

Kontakt

Joakim Hammarberg
Telefonnummer: 075-247 35 06