Kommuners arbete med att motverka hemlöshet

Stängt för ansökan 01 juni 2018
Rekvisitionstiden för 2018 års medel gick ut den 1 juni 2018.

Syfte med statsbidraget

Syftet med det statliga bidraget är att förstärka arbetet med personer i akut hemlöshet hos de kommuner med högst antal. Medlen ska motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Fördelning

Socialstyrelsen fördelar 2018 efter rekvisition 25 000 000 kronor till de kommuner som har flest antal akut hemlösa kvinnor och män.

Fördelningslista

Villkor

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet:

Anvisningar

Regeringens beslut den 18 december 2017 nr I:12 S2017/07302/RR (delvis)

Redovisning

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 28 februari 2019 lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut blanketter och information om detta till de berörda kommunerna.

2019 års bidrag

Socialstyrelsen kommer att mejla ut information om rekvirering av 2019 års bidrag till de 10 berörda kommunerna i februari-mars.