Kommuners arbete med att motverka hemlöshet

Statsbidraget ska förstärka kommuners arbete med personer i akut hemlöshet hos de kommuner med högst antal hemlösa.
Utlysningsdatum: 2021-02-04
Sista ansökningsdag: 2021-06-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med det statliga bidraget är att förbättra situationen för akut hemlösa kvinnor och män. Medlen kan även användas för att förstärka kommunernas arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Vilka som kan rekvirera

De tio kommunerna med flest antal akut hemlösa kvinnor och män. Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2017 ligger till grund för fördelningen.

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till och med den 31 december 2021.

Anvisningar för 2021

Fördelning 2021

Socialstyrelsen har fördelat ut samtliga medel för statsbidraget. Se fördelningslista nedan.

Fördelningslista för 2021

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast i februari året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. I slutet av bidragsåret skickar vi ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela oss om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett sådant villkor är att återrapporteringen sker inom angiven tidsram. Vi fakturerar berörda bidragsmottagare.