Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

Statsbidraget ska bidra till att motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.
Utlysningsdatum: 2020-02-05
Sista ansökningsdag: 2020-11-02
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till kommunerna för motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

Regeringsbeslut 2019-12-19

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner

Villkor för rekvisition

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst och ska ske senast den 31 oktober 2020. Endast en rekvirering per kommun. Villkoren framgår i anvisningarna nedan.

Anvisningar för 2020

Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

Beslut om fördelning

Fördelningslista för 2020

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje kommun ska senast den 28 februari 2021 återrapportera hur stimulansmedlen har använts. I slutet av bidragsåret eller i början av året därpå skickar vi ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson kommunen uppgav i samband med rekvisitionen. Meddela oss om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett villkor är att återrapporteringen sker inom den angivna tidsramen. Om ni inte har använt hela det rekvirerade beloppet till och med den 31 december 2020 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Vi kommer att fakturera eventuellt återstående medel.

Kontakt

Frida Azadi
Telefonnummer: 075-247 42 16