Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

Statsbidraget ska bidra till att motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.
Utlysningsdatum: 2022-03-03
Sista ansökningsdag: 2022-10-31
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela statsbidrag till kommunerna för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner

Villkor för rekvisition

Kommunen rekvirerar i egenskap av huvudman för sin egen verksamhet och för privata utförares verksamhet som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen. Kommunerna ansvarar för att informera de privata utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av medlen.

Frågor och svar

Vad är syftet med statsbidraget?

Syftet är att säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom samt för att motverka ensamhet bland äldre.

Vilka områden inom kommunens verksamhet omfattas av statsbidraget?

Den av kommunerna finansierade vården och omsorgen om äldre personer och personer med demenssjukdom.

Vilka åldersgrupper med demenssjukdom får stimulansmedel användas till?

Personer med demenssjukdom oavsett ålder.

Vad kan ni rekvirera medel för?

Medel kan användas för personalkostnader, investeringar, utbildningskostnader och olika aktiviteter som är kopplade till att uppfylla syftet med bidraget.

Medlen får användas för att motverka ensamhet bland äldre.
Det kan exempelvis göras genom att:

 • förstärka eller utveckla mötesplatser och sociala aktiviteter
 • förstärka eller utveckla den uppsökande verksamheten
 • förstärka eller utveckla dagverksamheten för äldre personer.

Medlen får användas till arbetet med en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom
Det kan exempelvis göras genom att:

öka kunskapen om demens hos personalen

 • förstärka eller utveckla lokala demensteam och samverkansteam på ledningsnivå i enlighet med det standardiserade insatsförloppet vid demenssjukdom
 • förstärka eller utveckla dagverksamhet för personer med demenssjukdom
 • förstärka eller utveckla stödet till anhöriga till personer med demenssjukdom
 • Regeringen lyfter särskilt fram att arbetet kan utgå från den nationella strategin för omsorg och personer med demenssjukdom samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom.

Vad står i den nationella strategin?
Den nationella strategin för omsorg och personer med demenssjukdom lyfter fram sju förbättringsområden: samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg, personal, kunskap och kompetens, uppföljning och utvärdering, anhöriga och närstående, samhälle, digitalisering och välfärdsteknik. Läs mer på regeringens hemsida.

Vad står i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demens?

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett stöd till prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som vården och omsorgen bör satsa resurser på. De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller rekommendationer om utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Ett genomgående tema i riktlinjerna är att vården och omsorgen av personer med demenssjukdom sker genom ett personcentrerat arbetssätt. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida:

Kan enskilda utförare få del av medlen?

Om bidraget används inom verksamhetsområden där kommunen har avtal med fristående aktörer ska dessa ges möjlighet att ta del av bidraget.

Kan medlen användas för LSS-personal?

Ja, förutsatt att de huvudsakligen arbetar med äldre och/eller personer med demenssjukdom och i övrigt uppfyller de villkor som är uppställda för stimulansmedlen.

Kan medlen användas för vikarier?

Medlen får användas för vikariekostnader.

Kan medlen användas till att förstärka redan befintliga aktiviteter?

Ja, medlen kan av kommunerna använts till förbättringar och ambitionshöjningar av befintlig verksamhet. Medlen får användas till kostnader relaterade till god vård och omsorg av äldre personer och personer med demenssjukdom.

Ska enskilda utförare redovisa användningen av medlen till Socialstyrelsen?

Nej, det är kommunerna som redovisar till Socialstyrelsen hur medlen har använts.

Vilka krav ställs på redovisningen?

Varje kommun ska senast den 31 januari 2022 redovisa till Socialstyrelsen hur medlen har använts enligt ett webbformulär som Socialstyrelsen i slutet av bidragsåret. Formuläret kommer bland annat att innehålla frågor om hur mycket medel som kommunen har använt och vad medlen har gått till, hur tillskottet har påverkat kommunens egen tilldelning av medel till äldreomsorgen och i vilken utsträckning som fristående aktörer fått tillgång till medlen.

Vad händer efter 2022?

Regeringen fattar beslut om detta i slutet av december 2022. 

Belopp per kommun framgår av fördelningsnyckeln.

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet (2022-02-24nr I:13).

Regeringsbeslut

Anvisningar

Fördelningslista

Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 31 oktober 2022 och
betalas ut löpande.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

 1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
  Läs mer om ombudsansökan

 2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp
Rekvirera nu

Medel att fördela

Medlen omfattar totalt 608 500 000 kronor för 2022. I bilagan till regeringsbeslut framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera. Om ni inte har använt hela det rekvirerade beloppet till och med 31 december 2022 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen meddelar.

Hur får ni del av medlen?

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 1 november 2022. Endast en rekvisition per kommun. I bilagan till regeringsbeslutet (2021-01-28 nr I:16) framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera.

Vilka krav ställs på återrapporteringen?

Varje kommun ska i början av 2023 återrapportera hur statsbidraget har använts. I slutet av bidragsåret skickar Socialstyrelsen ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson som kommunen uppgav i samband med rekvisitionen. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret. Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor i regeringens beslut eller dessa anvisningar ska återbetalas. Ett villkor för användningen av medlen är att återrapporteringen sker inom den angivna tidsramen.

Kontakt

Anna Antoniadis
Telefonnummer: 075-247 30 01