Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Statsbidraget ska bidra till att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.
Utlysningsdatum: 2019-01-18
Sista ansökningsdag: 2019-06-01
Tid kvar att ansöka: 9 dagar

Syfte med statsbidraget

Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner. Rekvisitionen ska ha kommit in senast den 1 juni 2019.

Villkor för rekvisition

Skicka ifylld och undertecknad rekvisitionsblankett i original till Socialstyrelsen. Endast en rekvisition per kommun. Belopp per kommun framgår av fördelningsnyckeln.

Rekvisitionsblankett 2019

Fördelningsnyckel 2019

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 28 januari 2016 nr II:3.

Anvisningar för kommuner och landsting 2019

Regeringens beslut den 28 januari 2016 nr II:3 

Medel att fördela

Socialstyrelsen har 50 000 000 kronor att fördela till kommunerna under 2019.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 31 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut information i god tid om detta till de berörda kommunerna.

Bidrag under tidigare år

Fördelning av utvecklingsmedel för 2018 för arbete mot våld i nära relationer

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075-247 41 76