Ökad bemanning inom äldreomsorgen

Stängt för ansökan 31 oktober 2018

Senast den 31 oktober 2018 ska rekvisitionen av 2018 års medel ha kommit in.

Syfte med bidraget

Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde.

Berörda

Varje kommun får i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verksamhet rekvirera medel. 

Rekvisition

Stimulansmedlen för 2018 ska rekvireras senast den 31 oktober 2018. Socialstyrelsen skickar under vecka 3, 2018 ut rekvisitionsblanketter per e-post till 2017 års kontaktpersoner och registrator i varje kommun.

Villkor

För villkor se anvisningar och regeringsbeslut:

Anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018

Regleringsbrev 2018

Regeringsbeslut 2015-06-25: Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen på regeringens webbplats

Bidragets storlek

Socialstyrelsen har 1 995 000 000 kronor att fördela för 2018.

Fördelningsnyckel 2018

Redovisning till Socialstyrelsen

Varje kommun ska senast den 4 februari 2019 redovisa till Socialstyrelsen hur 2018 års stimulansmedel har använts enligt ett frågeformulär som Socialstyrelsen tillhandahåller senast i december 2018. Redovisningen kommer i huvudsak att innehålla samma slags frågor som för 2017.

Läsversion av webbformulär för redovisning av 2017 års stimulansmedel

Mer hos oss

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen – Uppföljning av 2017 års medel

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen – Uppföljning av 2016 års medel

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen – Uppföljning av 2015 års medel