Ökad bemanning inom äldreomsorgen

Stängt för ansökan 31 oktober 2018

Stängt för ansökan den 31 oktober 2018

Syfte med bidraget

Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde.

Berörda

Varje kommun har i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verksamhet haft möjlighet att rekvirera medel. 

Villkor

För villkor se anvisningar och regeringsbeslut:

Anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018

Regleringsbrev 2018

Regeringsbeslut 2015-06-25: Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen på regeringens webbplats

Bidragets storlek

Socialstyrelsen har fördelat 1 995 000 000 kronor för 2018.

Fördelningslista 2018

Redovisning till Socialstyrelsen

Varje kommun ska senast den 4 februari 2019 redovisa till Socialstyrelsen hur 2018 års stimulansmedel har använts enligt ett frågeformulär som Socialstyrelsen tillhandahåller senast i december 2018. Redovisningen innehåller i huvudsak samma slags frågor som för 2017.

Läsversion av webbformulär för redovisning av 2018 års stimulansmedel

Mer hos oss

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen – Uppföljning av 2017 års medel

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen – Uppföljning av 2016 års medel

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen – Uppföljning av 2015 års medel