Ökad bemanning inom äldreomsorgen

Statsbidraget ska öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre.
Utlysningsdatum: 2018-01-15
Sista ansökningsdag: 2018-10-31
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde.

Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader för personal som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Personalkostnaderna får endast avse de personalkategorier som arbetar nära de äldre. Om medlen används till andra personalkategorier ska det motiveras i samband med redovisningen av stimulansmedlen.

Socialstyrelsen har återkrävt medel från kommuner som använt en del av medlen för personalkategorier utöver de rekommenderade i syfte att avlasta eller effektivisera arbetet för de rekommenderade personalkategorierna.

Stimulansmedlen får användas för vikariekostnader om det innebär att frånvarande personal som med ordinarie budget inte hade kunnat ersättas med vikarier, faktiskt kan ersättas. Om en befintlig anställning var planerad att upphöra men på grund av stimulansmedlen kan förnyas kan det räknas som en ökning. Om en timanställd som tidigare bara tjänstgjorde vid behov i stället kan anställas på viss tid eller tills vidare – på grund av stimulansmedlen – kan det också räknas som en ökning.

Att anställa enhetschefer kan rymmas inom villkoren om enhetscheferna uppfyller ska-kraven om att stimulansmedlen endast får användas för personal som utför stöd och omvårdnad och tillhör en personalkategori som arbetar nära de äldre.

Biståndshandläggare uppfyller inte kriteriet om att utföra stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen. Vid behov kan personal inom LSS-området omfattas, förutsatt att de huvudsakligen arbetar med personer 65 år och äldre och i övrigt uppfyller de villkor som är uppställda för stimulansmedlen.

Stimulansmedlen får inte användas till administrationskostnader eller utbildningsinsatser och utbildningskostnader.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Rekvisitionen och återrapporteringen av stimulansmedlen ska undertecknas av behörig företrädare för kommunen. Behörig företrädare kan till exempel vara nämndens ordförande eller en förvaltningschef med delegation. Kommunen avgör själv om frågan om att rekvirera ska avgöras av ansvarig nämnd eller annan i enlighet med beslutad delegationsordning.

Kommunens ansvar för äldres vård och omsorg gäller oavsett vem som är utförare och vilka ersättningsmodeller som tillämpas. Kommunerna ansvarar för att informera enskilda utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av stimulansmedlen. Det är kommunen som avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna.

Villkoret att informera enskilda utförare skiljer sig dock från övriga ska-krav om medelsanvändningen. Det kan exempelvis finnas kommuner som bedriver all äldreomsorg i kommunal regi eller väljer att avgränsa satsningen till en viss del av äldreomsorgen där det saknas enskilda utförare. Avvikelser från villkoret att informera enskilda utförare kan i vissa fall accepteras och därmed inte föranleda återbetalningsskyldighet.

För ytterligare villkor se anvisningar och regeringsbeslut nedan.

Anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018

Regleringsbrev 2018

Regeringsbeslut 2015-06-25: Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen på regeringens webbplats

Beslut om fördelning för 2018

Socialstyrelsen har fördelat 1 995 000 000 kronor för 2018.

Fördelningslista 2018

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje kommun ska senast den 4 februari 2019 redovisa till Socialstyrelsen hur 2018 års stimulansmedel har använts enligt ett frågeformulär som Socialstyrelsen tillhandahåller senast i december 2018. Redovisningen innehåller i huvudsak samma slags frågor som för 2017.

Läsversion av webbformulär för redovisning av 2018 års stimulansmedel

Mer hos oss

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen – Uppföljning av 2017 års medel

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen – Uppföljning av 2016 års medel

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen – Uppföljning av 2015 års medel

Kontakt

Ylva Gårdhagen
Telefonnummer: 075 - 247 39 11