Statsbidrag till kommunerna för en särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till personal inom vård och omsorg om äldre med anledning av spridningen av covid-19

Statsbidraget ska stärka förutsättningarna för att personalen som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård samt äldreomsorg och som i sitt arbete har påverkats av spridningen av covid-19 får möjligheter till återhämtning och erbjuds tidiga insatser för att bearbeta sina upplevelser av pandemin.
Utlysningsdatum: 2020-12-09
Sista ansökningsdag: 2020-12-31
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Fördelning och utbetalning

Socialstyrelsen fördelar 150 000 000 kronor till kommunerna.

Fördelningsnyckel för 2020

Utbetalning av medel sker i början av december 2020 i form av en transferering utan rekvisition.

Användning av medel

Kommunen får använda medlen så långt de behövs och räcker efter inventering av behovet för satsningen. Det innebär att medlen även kan användas efter utgången av 2020, det vill säga för verksamhet under 2021.

Vilka yrkesgrupper får stimulansmedlen användas till?

Det framgår av regeringsbeslutet 2020-11-26 att medlen får fördelas fritt av kommunerna efter behov men bör riktas till insatser i form av krisstöd, samtalsstöd eller traumastöd m.m. för de professioner som i sitt arbete inom vård och omsorg om äldre har påverkats negativt av pandemin.

Regeringsbeslut 2020-11-26

Återrapportering till Socialstyrelsen

Statsbidraget ska ej återrapporteras

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075-247 41 76