Satsningen Äldreomsorgslyftet

Staten finansierar kostnaden för den tid en anställd inom kommunalt finansierad vård och omsorg är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska.
Utlysningsdatum: 2021-02-26
Sista ansökningsdag: 2021-11-01
Tid kvar att ansöka: 248 dagar

Syfte med statsbidraget

Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier under 2021. De anställdas villkor för anställningen följer av lag och kollektivavtal.

Utbildningar som berättigar till stöd (informationen uppdateras vid utlysningen för budgetåret 2021)

 

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner

Villkor för rekvisition

Kommuner får rekvirera medel i egenskap av huvudman enligt den fastställda fördelningsramen för såväl verksamhet i egen som i privat regi. Kommunerna ansvarar för att informera de privata utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av medlen. Det är kommunen som avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna.  

Medlen får enbart användas för att finansiera personalkostnader för att anställda inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre ska erbjudas bibehållen lön under utbildning till på arbetstid.

Frågor och svar Äldreomsorgslyftet 2020

Vad är syftet med statsbidraget?

Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska under 2020 och 2021. De anställdas villkor för anställningen följer av lag och kollektivavtal.

Hur mycket pengar omfattar regeringens satsning?

Beloppet för 2020 är 462 miljoner kronor.

Vilket belopp gäller för vår kommun och hur tar vi del av medlen 2020?

Varje kommun har möjlighet att rekvirera medel upp till angiven fördel-ningsram. Beloppet per kommun framgår av bilagan till regeringsbeslut 2020-06-04 dnr S2020/05025/SOF. Fördelningen av medlen har två faktorer i förening som grund. Den ena faktorn är folkmängden i kommunen år 2019.

Den andra grunden är standardkostnaden för äldreomsorg i det kommunala utjämningssystemet. Standardkostnaden för äldreomsorgen baseras enligt förordningen om kommunalekonomisk utjämning (2004:881) på ålder, civilstånd, skillnader i dödlighet, tillägg för personer födda utanför Norden, tillägg för institutionsboende i glesbygd, tillägg för hemtjänst i glesbygd. Ålder och civilstånd är de faktorer som påverkar standardkostnaden mest.

Vilka områden inom kommunens verksamhet omfattas av statsbidraget?

Den av kommunerna finansierade vården och omsorgen om äldre.

Vilka utbildningar ger rätt till stöd?

Det är Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p) som ger rätt till stöd. Även motsvarande utbildningar på Folkhögskolorna berättigar till stöd.

Bilaga1: Yrkespaket till undersköterska

Bilaga 2: Yrkespaket till vårdbiträde

Kan privata utförare ta del av medlen?

Ja, kommunerna ansvarar för att informera både verksamheter drivna i egen regi och privata utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen, om möjligheten att ta del av medlen. Det är kommunen som avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna.

Hur ska privata utförare få del av medlen?

Kommuner får rekvirera medel enligt den fastställda fördelningsramen för såväl verksamhet i egen som privat regi.

Får vi använda medlen till administrativa kostnader?

Nej, medlen får enbart användas för att finansiera personalkostnader för att anställda inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre ska erbjudas bibehållen lön under utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid.

Får vi använda medlen för vikarier?

Nej, medlen får enbart användas för att finansiera personalkostnader för att anställda inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska under 2020 och 2021.

Får vi använda medlen för inköp av kursmaterial?

Nej, medlen får inte användas för kringkostnader såsom kurslitteratur, resor, kost och logi med mera.

Vilket belopp gäller för vår kommun 2020?

Beloppet för 2020 är 462 miljoner kronor. Beloppet per kommun framgår av bilagan till regeringsbeslut 2020-06-04 dnr S2020/05025/SOF.

Fördelningsnyckel för 2020

När kommer 2020 års medel?

Riksdagen har beviljat medel för satsningen för 2020. Medel för 2020 betalas utlöpande efter att kommunerna rekvirerat medel genom e-tjänsten. Medel kan rekvireras till och med den 31 oktober 2020.

När kommer 2021 års medel?

Socialstyrelsen utgår från att riksdagen fattar beslut om 2021 års medel i december 2020, så att nya medel kan rekvireras i början av 2021.

Vilka krav ställs på återrapporteringen?

Kommunen ska återrapportera till Socialstyrelsen senast den 15 mars 2021. Återrapporteringen ska innehålla en inventering av hur många som påbörjat respektive avslutat kurser med godkänt betyg inom respektive utbildning, hur många som är ny respektive befintlig personal samt om personalen är anställd i egen (kommunal) regi eller privat regi.

Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Vad händer om vi har medel kvar vid årsskiftet?

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med villkoren i regeringens beslut om och Socialstyrelsens anvisningar till Äldreomsorgslyftet ska återbetalas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Vad händer efter 2021?

Regeringens satsning på Äldreomsorgslyftet är tillfällig och pågår under åren 2020 och 2021, sammanlagt 2 156 miljoner kronor under 2020 och 2021.

Några exempel på vanligt förekommande frågor från kommuner:

Avser äldreomsorgslyftet bara dem som kan tänka sig påbörja utbildning under 2020 eller kan bidraget gälla även för personer i pågående utbildning?

Stimulansmedel till äldreomsorgslyftet kan användas för lönekostnader för den personal som redan påbörjat sina studier sedan tidigare. Stimulansmedel får då användas under förutsättningen att personen läser kurserna som framgår i skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p).

Gäller statsbidraget även tillsvidareanställd personal ?

Ny och befintlig personal har möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. det framgår inte i uppdraget huruvida personalen ska vara anställd på heltid, deltid, eller timanställd, osv.

Jag tolkar det på er webbsida som att satsningen gäller tillsvidare och visstidsanställda, men på SKRs webbsida kan man tolka det som att det inte gäller tillsvidareanställda?

Nej, även tillsvidareanställda innefattas av denna satsning

Ska personerna studera minst 50% eller kan det variera ?

Socialstyrelsen har inga krav på detta

Täcker statsbidraget enbart kostnaden för medarbetaren under dennes studietid och inte kringkostnader såsom ersättning till vuxenskolan, vikariekostnader, litteratur mm?

Statsbidraget täcker inte ersättning till vuxenskolan (Komvux). Ni kan inte använda statsbidraget för att täcka vikariekostnader, litteratur mm.

Kan utbildning ske på deltid eller måste det vara heltidsstudier?

Det är kommunen som avgör detta

Omfattar inte äldreomsorgslyftet tidsbegränsade anställningar (vikariat)?

Nej, socialstyrelsen godkänner inte kostnaderna för vikariat.

Om start av utbildning via äldreomsorgslyftet kommer igång först i t.ex. januari 2021, kan vi ta med pengar från 2020 till 2021?

Nej, medel som inte har använts till och med 31 december 2020 ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Vad händer då om bidraget för 2021 inte täcker kostnaden för alla de medarbetare som påbörjat utbildningen under hösten 2020?

Regeringen fattar beslut om hur mycket varje kommun kommer att tilldelas för denna satsning i slutet av december 2020.

Om utbildningen inte hinner slutföras under 2021, kommer det att komma pengar även under 2022 i så fall?

Socialstyrelsen har inte fått information om regeringen kommer att fortsätta med denna satsning även efter 2021.

Är det möjligt att söka och få beviljat ekonomisk ersättning inom denna satsning för anställda som har en påbörjad men (pga. t ex privatekonomiska skäl) ej fullföljd undersköterskeutbildning?

Ja, stimulansmedel till äldreomsorgslyftet kan användas för lönekostnader för den personal som redan påbörjat sina studier, under förutsättningen att personen läser kurserna som framgår i skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p).

Är det endast anställda utan någon som helst vårdutbildning som kan omfattas?

Nej, Stimulansmedel till äldreomsorgslyftet kan användas för lönekostnader för personal som påbörjat sina studier sedan tidigare.

Vilken form av anställning ger rätt till stöd?

Stimulansmedel får användas för att finansiera personalkostnader för att anställda inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska. Detta gäller samtliga anställningsformer dvs tillsvidareanställning, visstidsanställning, timanställning men inte vikariat.

Är det sagt att personerna som ingår i äldreomsorgslyftet måste arbeta minst 50% och studera minst 50%?

Nej, Socialstyrelsen har inget krav på detta, det är kommunen som avgör

Om vi har medarbetare som planerar att gå en lärlingsutbildning till undersköterska (1500 poäng), kan vi rekvirera medel så att dessa medarbetare kan ta del av statsbidraget?

Stimulansmedel får användas då under förutsättningen att personen läser kurserna som framgår i skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p).

Kan vi erbjuda tillsvidareanställda att studera på minst halvtid och söka finansiering för det genom statsbidraget?

Ja, stimulansmedel kan användas för att täcka lönekostnader för samtliga anställningsformer dvs tillsvidareanställning, visstidsanställning, timanställning men inte vikariat.

Täcks hela lönekostnaden för studiedelen (ex. 50%) upp av äldreomsorgslyftet eller rör det sig endast om en delfinansiering? Och, gäller detta för både 2020 och 2021?

Ja, stimulansmedel kan användas för att täcka lönekostnader för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier.

Finns det något krav på att de medarbetare som ska studera inom äldreomsorgslyftet ska studera på en viss procent? ( 25 %, 50 % osv)

Nej, Socialstyrelsen har inget krav på detta, det är kommunen som avgör.

Belopp per kommun framgår av fördelningsnyckeln.

Anvisningar

Regeringsbeslut den 4 juni 2020 nr 1:8 S2020/05025/SOF

Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 november 2021 och
betalas ut löpande.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

 

Medel att fördela (informationen uppdateras vid utlysningen för budgetåret 2021)

Medel för 2021 betalas ut löpande efter att kommunerna rekvirerat i e-tjänsten.

Socialstyrelsen utgår från att riksdagen fattar beslut om 2022 års medel i december 2021, så att nya medel kan rekvireras i början av 2022.

Utbetalning av medel för 2020 och 2021

Regeringens satsning på Äldreomsorgslyftet är tillfällig och pågår under åren 2020 och 2021. Sammanlagt har regeringen avsatt 2 156 miljoner kronor för satsningen.

Medel för 2020 betalas ut löpande efter att kommunerna rekvirerat i e-tjänsten. Socialstyrelsen utgår från att riksdagen fattar beslut om 2021 års medel i december  2020, så att nya medel kan rekvireras i början av 2021.

Återrapportering till Socialstyrelsen (informationen uppdateras vid utlysningen för budgetåret 2021)

 

Kontakt

Frida Azadi
Telefonnummer: 075-247 42 16