Satsningen Äldreomsorgslyftet

Staten finansierar kostnaden för den tid en anställd inom kommunalt finansierad vård och omsorg är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska.
Utlysningsdatum: 2020-06-15
Sista ansökningsdag: 2020-10-31
Tid kvar att ansöka: 112 dagar

Syfte med statsbidraget

Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska under 2020 och 2021. De anställdas villkor för anställningen följer av lag och kollektivavtal.

Utbildningar som berättigar till stöd

Det är Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p) som ger rätt till stöd. Även motsvarande utbildningar på Folkhögskolorna berättigar till stöd.

Yrkespaket till undersköterska

Yrkespaket till vårdbiträde

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner

Villkor för rekvisition

Kommuner får rekvirera medel i egenskap av huvudman enligt den fastställda fördelningsramen för såväl verksamhet i egen som i privat regi. Kommunerna ansvarar för att informera de privata utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av medlen. Det är kommunen som avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna.  

Medlen får enbart användas för att finansiera personalkostnader för att anställda inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre ska erbjudas bibehållen lön under utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid.

Frågor och svar Äldreomsorgslyftet 2020

Vilket belopp gäller för vår kommun och hur tar vi del av medlen 2020?

Varje kommun har möjlighet att rekvirera medel upp till angiven fördelningsram. Beloppet per kommun framgår av bilagan till regeringsbeslut 2020-06-04 dnr S2020/05025/SOF. Fördelningen av medlen har två faktorer i förening som grund. Den ena faktorn är folkmängden i kommunen år 2019. Den andra grunden är standardkostnaden för äldreomsorg i det kommunala utjämningssystemet. Standardkostnaden för äldreomsorgen baseras enligt förordningen om kommunalekonomisk utjämning (2004:881) på ålder, civilstånd, skillnader i dödlighet, tillägg för personer födda utanför Norden, tillägg för institutionsboende i glesbygd, tillägg för hemtjänst i glesbygd. Ålder och civilstånd är de faktorer som påverkar standardkostnaden mest.

Vilka områden inom kommunens verksamhet omfattas av statsbidraget?

Den av kommunerna finansierade vården och omsorgen om äldre.

Vilka utbildningar ger rätt till stöd?

Det är Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p) som ger rätt till stöd. Även motsvarande utbildningar på Folkhögskolorna berättigar till stöd.

Vilken form av anställning ger rätt till stöd?

Stimulansmedel får användas för att finansiera personalkostnader för ny och befintlig personal som har en hel eller deltid tillsvidareanställning eller visstidsanställning.

Kan privata utförare ta del av medlen?

Ja, kommunerna ansvarar för att informera både verksamheter drivna i egen regi och privata utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av medlen. Det är kommunen som avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna.

Hur ska privata utförare få del av medlen?

Kommuner får rekvirera medel enligt den fastställda fördelningsramen för såväl verksamhet i egen som privat regi.

Får vi använda medlen till administrativa kostnader?

Nej, medlen får enbart användas för att finansiera personalkostnader för att anställda inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre ska erbjudas bibehållen lön under utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid.

Får vi använda medlen för vikarier?

Nej, medlen får enbart användas för att finansiera personalkostnader för att anställda inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska under 2020 och 2021.

Får vi använda medlen för inköp av kursmaterial?

Nej, medlen får inte användas för kringkostnader såsom kurslitteratur, resor, kost och logi m.m.

Vilket belopp gäller för vår kommun 2020?

Beloppet för 2020 är 462 miljoner kronor. Beloppet per kommun framgår av bilagan till regeringsbeslut 2020-06-04 dnr S2020/05025/SOF. 

När kommer 2020 års medel?

Riksdagen har beviljat medel för satsningen för 2020. Medel för 2020 betalas ut löpande efter att kommunerna rekvirerat medel genom e-tjänsten. Medel kan rekvireras till och med den 31 oktober 2020. 

När kommer 2021 års medel?

Under förutsättning att riksdagen beviljar medel, avser regeringen att till satsningen avsätta totalt 2 156 miljoner kronor år 2020 och 2021. Socialstyrelsen utgår från att riksdagen fattar beslut om 2021 års medel i december 2020, så att nya medel kan rekvireras i början av 2021.

Vilka krav ställs på återrapporteringen?

Kommunen ska återrapportera till Socialstyrelsen det datum myndigheten anger i anvisningarna. Återrapporteringen ska innehålla en inventering av hur många som påbörjat respektive avslutat kurser med godkänt betyg inom respektive utbildning, hur många som är ny respektive befintlig personal samt om personalen är anställd i egen (kommunal) regi eller privat regi.  

Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Är kommunen återbetalningsskyldig om personal som har gått på utbildningen inte blir godkänt eller avbryter sina studier?

Nej, att personal hoppar av eller inte får godkänt betyg i en eller flera kurser innebär inte att kommunen blir återbetalningsskyldig

Vad händer om vi har medel kvar vid årsskiftet?

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med villkoren i regeringens beslut om och Socialstyrelsens anvisningar till Äldreomsorgslyftet ska återbetalas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Vad händer efter 2021?

Regeringens satsning på Äldreomsorgslyftet är tillfällig och pågår under åren 2020 och 2021, sammanlagt 2 156 miljoner kronor under 2020 och 2021.

Belopp per kommun framgår av fördelningsnyckeln nedan.

Anvisningar

Regeringsbeslut den 4 juni 2020 nr 1:8 S2020/05025/SOF

Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 31 oktober 2020 och
betalas ut löpande.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp
Rekvirera nu

 

Medel att fördela

Stimulansmedlen omfattar totalt 462 miljoner kronor för 2020. I bilagan till regeringsbeslut framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera.

Fördelningsnyckel

Varje kommun har möjlighet att rekvirera medel upp till angiven fördelningsram. Fördelningen av medlen har två faktorer i förening som grund. Den ena faktorn är folkmängden i kommunen år 2019. Den andra grunden är standardkostnaden för äldreomsorg i det kommunala utjämningssystemet.

Standardkostnaden för äldreomsorgen baseras enligt förordningen om kommunalekonomisk utjämning (2004:881) på ålder, civilstånd, skillnader i dödlighet, tillägg för personer födda utanför Norden, tillägg för institutionsboende i glesbygd, tillägg för hemtjänst i glesbygd. Ålder och civilstånd är de faktorer som påverkar standardkostnaden mest.

Utbetalning av medel för 2020 och 2021

Regeringens satsning på Äldreomsorgslyftet är tillfällig och pågår under åren 2020 och 2021. Sammanlagt har regeringen avsatt 2 156 miljoner kronor för satsningen.

Medel för 2020 betalas ut löpande efter att kommunerna rekvirerat i e-tjänsten. Socialstyrelsen utgår från att riksdagen fattar beslut om 2021 års medel i december  2020, så att nya medel kan rekvireras i början av 2021.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje kommun ska senast den 15 mars 2021 återrapportera hur statsbidraget har använts. I slutet av bidragsåret eller i början av året därpå skickar Socialstyrelsen ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson kommunen uppgav i samband med rekvisitionen. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Formuläret kommer till exempel att innehålla frågor om hur mycket statsbidrag kommunen har använt, hur många av deltagarna som är ny respektive befintlig personal, samt hur många som har påbörjat respektive avslutat kurser med godkänt betyg inom respektive utbildning. Frågorna kommer att vara uppdelade på anställda inom egen (kommunal) verksamhet och anställda inom privata utförares verksamhet. 

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor i regeringens beslut eller dessa anvisningar ska återbetalas. Ett villkor för användningen av medlen är att återrapporteringen sker inom den angivna tidsramen. Om ni inte har använt hela det rekvirerade beloppet till och med den 31 december 2020 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Frida Azadi
Telefonnummer: 075-247 42 16