Äldreomsorgslyftet 2022 (utlysning i februari 2022)

Utlysningsdatum: 2021-02-26
Sista ansökningsdag: 2021-11-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. De anställdas villkor för anställningen följer av lag och kollektivavtal.

Belopp att rekvirera för 2022 framgår av uppdraget med bilaga.

Webbsidan kommer inom kort att uppdateras med villkoren för statsbidraget för 2022.

Utbildningar som berättigar till stöd 

OBS: Från och med 1 juli 2021 ger Skolverkets reviderade yrkespaket till undersköterska (1500 p) och vårdbiträde (800 p) rätt till stöd. Se nedan.

Bilaga 6: Reviderad yrkespaket till undersköterska (1500 p)

Bilaga 7: Reviderad yrkespaket till vårdbiträde (800 p)

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner

Villkor för rekvisition

Frågor och svar Äldreomsorgslyftet 2021

Vad är syftet med statsbidraget?

Utbrottet av covid-19 har synliggjort det svåra bemanningsläge som vård och omsorg står inför och inte minst vården och omsorgen om äldre. Regeringen bedömer att det finns behov av att stödja kommunerna i syfte att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos såväl personal som chefer. Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka kompetensen hos dem. De anställdas villkor för anställningen följer av lag och kollektivavtal.

Hur mycket pengar omfattar regeringens satsning?

Beloppet för 2021 är 3 392 500 000 kronor.

Vilket belopp gäller för vår kommun 2021?

Varje kommun har möjlighet att rekvirera medel upp till angiven fördelningsram. Beloppet per kommun framgår av bilagan till regeringsbeslut 2021-01-14 S2021/00338 (delvis).
Länk till fördelningsnyckel 2021

Hur rekvirerar kommunen 2021 års medel?

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 1 november 2021. Endast
en rekvisition per kommun. Medel för 2021 betalas utlöpande efter att kommunerna rekvirerat medel genom e-tjänsten. Medel kan rekvireras till och med den 1 november 2021.

Vilka områden inom kommunens verksamhet omfattas av statsbidraget?

Den av kommunerna finansierade vården och omsorgen om äldre.

Vilka utbildningar ger rätt till stöd?

 • Yrkespaket till undersköterska (1500 p), gäller fram till 30 juni 2021, bilaga 1
 • Yrkespaket till vårdbiträde (800 p), gäller fram till 30 juni 2021, bilaga 2
 • Annan utbildning inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där deltagarna kan
  • utveckla kunskaper och förmågor som anges i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i so-cialtjänstens omsorg hos äldre, bilaga 3, eller
  • uppnå kompetens som anges i Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor, bilaga 4
 • Utbildningar på folkhögskolorna som motsvarar Skolverkets yrkespaket till under-sköterska respektive vårdbiträde
 • Utbildning inom ramen för yrkeshögskolan som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där den som redan har en undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens. Det kan till exempel vara en utbildning som har inriktning mot äldres hälsa och sjukdomar, multisjukdom hos äldre, demens eller palliativ vård. Det finns information om aktuella yrkeshögskoleutbildningar på webbplatsen Yrkeshögskolan. Använd sökordet ”undersköterska”
 • Ledarskapsutbildningar för första linjens chefer inom äldreomsorgen med motsvarande eller liknande kursinnehåll som Socialstyrelsens nationella ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer hade, bilaga 5

OBS: Från och med 1 juli 2021 ger skolverkets reviderade yrkespaket till undersköterska (1500 p) och vårdbiträde (800 p) rätt till stöd. Se nedan.
Bilaga 6: Reviderad yrkespaket till undersköterska (1500 p)
Bilaga 7: Reviderad yrkespaket till vårdbiträde (800 p)

Vad menas med ”utbildningar där deltagarna kan utveckla kunskaper och förmågor som anges i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg hos äldre eller uppnå kompetens som anges i Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor”? Hur kan en sådan utbildning se ut? Hur omfattande behöver den vara?

Det kan vara både kortare och mer omfattande utbildningar. Till exempel skulle en kortare utbildning kunna behandla ett eller ett fåtal av de kompetensområden som anges i Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor, medan en mer omfattande utbildning skulle kunna behandla flertalet eller alla kompetensområden.

När kan ni använda medlen?

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till senast den 31 december 2021. Medlen kan användas från och med den 1 januari 2021.

Kan privata utförare ta del av medlen?

Ja, kommunerna ansvarar för att informera både verksamheter drivna i egen regi och privata utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av medlen. Det är kommunen som avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna.

Vilken form av anställning ger rätt till stöd?

Medlen får användas för att finansiera personalkostnader då anställda inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre är frånvarande på grund av studier. Detta gäller samtliga anställningsformer, det vill säga tillsvidareanställning, visstidsanställning och timanställning.

Vad menas med ny personal?

Ny personal är nyanställd personal eller personal som har varit anställd upp till 12 månader vid tidpunkten då statsbidraget tas i anspråk.

Vad menas med befintlig personal?

Befintlig personal är personal som har varit anställd längre än 12 månader vid tidpunkten då statsbidraget tas i anspråk.

Vad menas med första linjens chefer?

De chefer som avses är i första hand närmsta chef till operativ personal, exempelvis vård- och omsorgspersonal inklusive legitimerad personal.

Finns det något krav på heltidsanställning efter avslutade studier?

Nej, Socialstyrelsen har inga krav på detta.

Kan vi använda medlen för vikarier som ersätter anställda som deltar i utbildning?

Nej, medlen får enbart användas för att finansiera personalkostnader för att anställda inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre ska kunna vara frånvarande på grund av studier.

När det gäller utbildning inom ramen för yrkeshögskolan, måste utbildningen leda till en yrkeshögskoleexamen för att stöd ska kunna beviljas?

Nej, det går också bra med andra utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan, så länge de vänder sig till undersköterskor och har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre.

När det gäller ledarskapsutbildningar för första linjens chefer:

 • Vilka kurser kan vara aktuella?
  Det är kommunerna som ska göra en bedömning av vilka kurser som är aktuella. Det går att ta vägledning för detta i bilaga 5.
 • Finns det krav på utbildningens omfattning?
  Det finns inget krav på att alla delar av den tidigare nationella ledarskapsutbildningen ska omfattas utan det går bra med kurser som omfattar en eller flera delar av motsvarande eller liknande innehåll för att kommunen ska ha rätt till bidraget.
 • Kan vi använda medlen för kurser som inte ger högskolepoäng?
  Nej, kurser till första linjens chefer ska ges på högskolenivå och vara poänggivande.

Kan vi använda medlen till språkombudsutbildning inom Vård- och omsorgscollege?

Ja, medlen kan användas till språkombudsutbildning på Vård- och omsorgscollege. 

Kan vi använda medlen till handledarutbildning inom Vård- och omsorgscollege?

Ja, medlen kan användas till handledarutbildning inom Vård- och omsorgscollege. Medlen kan användas för hela handledarutbildningen eller för delar av den (dvs. steg 1, steg 2 eller steg 3).

Kan vi använda medlen för utbildning inom välfärdsteknik, t.ex. till välfärdstekniksamordnare?

Ja, medlen kan användas till detta.

När det gäller ”Annan utbildning inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där deltagarna kan utveckla kunskaper och förmågor som anges i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg hos äldre eller uppnå kompetens som anges i Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor”, måste det vara utbildning i kommunal regi?

Nej, det går bra också med komvuxutbildning som ges av privata utförare. Utbildningen ska så klart uppfylla övriga kriterier, alltså att den har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre och att deltagaren antingen kan utveckla kunskaper och förmågor som anges i våra allmänna råd eller uppnå kompetens i kompetensmålen för undersköterskor.

När det gäller utbildning där den som redan har en undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens, måste det vara inom ramen för yrkeshögskolan?

Nej, det kan också vara till exempel Sophiahemmets specialistkompetensutbildning

Kan vi använda medlen för enstaka kompetenshöjande kurser för undersköterskor?

Ja, medlen får användas till detta.

Kan vi använda medlen för enstaka kompetenshöjande kurser för vårdbiträden?

Ja, medlen får användas till detta.

Kan vi använda medlen för anställda som har en påbörjad undersköterskeutbildning?

Ja, stimulansmedel till äldreomsorgslyftet kan användas för lönekostnader för den personal som redan påbörjat sina studier, under förutsättningen att personen läser kurserna som framgår i våra anvisningar.

Är det endast anställda utan vårdutbildning som omfattas?

Nej, medlen kan också användas för personalkostnader för personal som redan har en utbildning eller som påbörjat sina studier sedan tidigare.

Finns det något krav att medarbetare som ingår i äldreomsorgslyftet ska arbeta en viss procent, t.ex. 25 % eller 50 %?

Nej, Socialstyrelsen har inget krav på detta.

Finns det något krav på att medarbetare som ingår i äldreomsorgslyftet ska studera en viss procent, t.ex. 25 % eller 50 %?

Nej, Socialstyrelsen har inget krav på detta.

Kan vi använda medlen till administrativa kostnader?

Nej, medlen får inte användas till administrativa kostnader.

Kan vi använda medlen till kringkostnader, t.ex. litteratur, resor, kost och logi?

Nej, medlen får inte användas till kringkostnader.

Kan vi använda medlen till utbildningsanordnares kostnader eller till att köpa utbildning?

Nej, medlen får inte användas till att täcka utbildningsanordnares kostnader eller till att köpa utbildning.

Kan medlen användas till valideringskostnader?

Nej, medlen får inte användas till valideringskostnader.

Kan medlen användas för den tid som personalen gör individuell validering?

Ja, medlen får användas för att täcka lönekostnader för den tid som den anställdas kun-skaper och kompetenser kartläggs och bedöms.

Finns det något krav att den som går utbildningen anställs tillsvidare och på heltid hos utföraren?

Nej, Socialstyrelsen har inget krav på detta.

Kan vi använda medel som inte har förbrukats 2021 under 2022 i stället?

Nej, medel som inte har använts senast den 31 december 2021 ska återbetalas till
Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fakturerar berörda.

När kommer 2022 års medel?

Socialstyrelsen utgår från att riksdagen fattar beslut om 2022 års medel i december 2021 så att nya medel kan rekvireras i början av 2022. Medlen betalas ut under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

Vilka krav ställs på återrapporteringen?

Varje kommun ska senast den 15 mars 2022 återrapportera hur statsbidraget har
använts. I början av 2022 skickar Socialstyrelsen ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson som kommunen uppgav i samband med rekvisitionen. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Formuläret kommer till exempel att innehålla frågor om hur mycket statsbidrag kommunen har använt, vilka yrkesgrupper som har tagit del av medlen (uppdelat efter kön), hur många av deltagarna som är ny respektive befintlig personal, samt hur många som har påbörjat respektive avslutat kurser med godkänt betyg inom respektive utbildning.

Frågorna kommer att vara uppdelade på anställda inom egen (kommunal) verksamhet och anställda inom privata utförares verksamhet.

Vad händer om vi har medel kvar vid årsskiftet?

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med villkoren i regeringens beslut (2021-01-14 S2021/00338) och Socialstyrelsens anvisningar till Äldreomsorgslyftet ska återbetalas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Vad händer efter 2022?

Regeringens satsning på Äldreomsorgslyftet är tillfällig och pågår under åren 2021-2022. Medlen betalas ut under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

Belopp per kommun framgår av fördelningsnyckeln.

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 14 januari 2021.
nr 1:5 S2021/00338 (delvis)

Regeringsbeslut den 14 januari 2021 nr 1:5 S2021/00338 (delvis)

Anvisningar

Fördelningsnyckel

Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 november 2021 och
betalas ut löpande.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

 1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
  Läs mer om ombudsansökan

 2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

Medel att fördela 

Medlen omfattar totalt 3 392 500 000 kronor för 2021. I bilagan till regeringsbeslut framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera. Om ni inte har använt hela det rekvirerade beloppet till och med 31 december 2021 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen meddelar.

Hur får ni del av medlen?

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 1 november 2021. Endast
en rekvisition per kommun. I bilagan till regeringsbeslutet (2021-01-14 nr 1:5 S2021/00338/delvis) framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera.

Vilka krav ställs på återrapporteringen?

Varje kommun ska senast den 15 mars 2022 återrapportera hur statsbidraget har använts. I början av 2022 skickar Socialstyrelsen ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson som kommunen uppgav i samband med rekvisitionen. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret. Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor i regeringens beslut eller dessa anvisningar ska återbetalas. Ett villkor för användningen av medlen är att återrapporteringen sker inom den angivna tidsramen.

Information om villkor för användning och återrapportering  av statsbidraget för 2020 framgår i nedanstående länk

Anvisningar 2020

Kontakt

Karin Blomdahl
Telefonnummer: 075-247 41 04