Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidraget ska bidra till att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården.
Utlysningsdatum: 2020-02-04
Sista ansökningsdag: 2020-06-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med stimulansmedlen är att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården under 2016–2020.

Regeringsbeslut 2018-01-18

Regeringsbeslut 2016-06-22

Vad innebär behörig företrädare?

Behörig företrädare kan till exempel vara nämndens ordförande eller en förvaltningschef med delegation. Kommunen avgör själv om frågan om att rekvirera ska avgöras av ansvarig nämnd eller annan i enlighet med beslutad delegationsordning.

Vilka yrkesgrupper får stimulansmedlen användas till?

Det framgår av regeringsbeslutet 2016-06-22 att stimulansmedlen bara får användas till personalkostnader för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården och får endast användas för följande ändamål:

  • att öka antalet socialsekreterare
  • att öka antalet arbetsledare
  • att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.

Kommunerna får avgöra hur medlen ska disponeras mellan ovan angivna ändamål. Medlen får dock inte användas till att finansiera inhyrda tjänster via bemanningsföretag. Syftet ska vara att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten.

Medlen får användas för vikariekostnader om det innebär att frånvarande personal som med ordinarie budget inte hade kunnat ersättas med vikarier, faktiskt kan ersättas på grund av det tillskott som stimulansmedlen utgör. Om en befintlig anställning var planerad att upphöra men på grund av stimulansmedlen kan förnyas kan det räknas som en ökning.

När det gäller personalkostnader avgör kommunerna själva vad en personal kostar och hur medlen ska disponeras. Med lönekostnad avses den totala kostnaden, det vill säga lön, lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avtalspensioner.

Medlen får inte användas till att finansiera inhyrda tjänster via bemanningsföretag under år 2017–2020. Syftet ska då vara att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten. Till bemanningsföretag räknas även konsulter i egen regi, exempelvis en socionom/socialsekreterare som bedriver enskild näringsverksamhet eller bolag i någon form och som säljer tjänster i form av utredningsuppdrag till kommunen.

Kommunerna får i övrigt avgöra hur medlen ska disponeras mellan att öka antalet socialsekreterare, arbetsledare, administratörer eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Rekvisition av statsbidrag görs via Socialstyrelsens e-tjänst och ska ha kommit in senast den 1 juni 2020, endast en rekvisition per kommun. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

Läs om villkoren i anvisningarna.

Anvisningar för rekvisition

Beslut om fördelning för 2020

Fördelningslista för 2020

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 5 februari 2021 återrapportera hur 2020 års stimulansmedel har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren.

Medel som inte har förbrukats före den 31 december ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Ann Bengtsson
Telefonnummer: 075-247 40 81