Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidraget ska bidra till att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården.
Utlysningsdatum: 2020-02-04
Sista ansökningsdag: 2020-06-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Statsbidraget har upphört

Socialstyrelsen har under åren 2016 - 2020 haft regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till kommunerna för att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården.

Enligt uppdraget har stimulansmedlen kunnat användas till att öka antalet socialsekreterare, arbetsledare och administratörer. Kommunerna har fått avgöra hur medlen skulle disponeras mellan ändamålen. För åren 2017– 2020 har statsbidraget inte fått användas till att finansiera inhyrda tjänster via bemanningsföretag då syftet med statsbidraget var att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten.

Socialstyrelsen har enligt uppdraget följt upp statsbidraget årligen och redovisat hur kommunerna har använt medlen. I uppföljningen har även ingått att analysera det sammantagna resultatet i förhållande till satsningens intentioner samt redovisa hur mycket medel som rekvirerats och använts av varje kommun. En delredovisning av 2020 års medel ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2021. Vid samma tidpunkt ska även en slutredovisning av satsningen lämnas till regeringskansliet.

Syftet med statsbidraget

Syftet med stimulansmedlen är att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården under 2016–2020.

Regeringsbeslut 2018-01-18

Regeringsbeslut 2016-06-22

Beslut om fördelning för 2020

Fördelningslista för 2020

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 5 februari 2021 återrapportera hur 2020 års stimulansmedel har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren.

Medel som inte har förbrukats före den 31 december ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Ann Bengtsson
Telefonnummer: 075-247 40 81