Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Stängt för ansökan 31 oktober 2017
Rekvisitionstiden gick ut den 31 oktober.

Syfte med bidraget

Syftet med stimulansmedlen är att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården under 2016–2019. Socialstyrelsen har i uppdrag enligt regeringens beslut att fördela statsbidrag, administrera och följa upp satsningen på en stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården under 2017.

Regeringen fattade den 29 juni 2017 beslut om ytterligare 150 000 000 kronor för 2017. Socialstyrelsen hade tidigare i uppdrag att fördela 210 000 000 kronor. 
Statsbidraget omfattar således totalt 360 000 000 kronor för 2017.

Regeringsuppdraget på regeringens webbplats

Berörda

Samtliga kommuner.

Rekvisition

Rekvisitionstiden av 2017 års medel gick ut den 31 oktober. Medel som inte har rekvirerats har fördelats till de kommuner som angivit i rekvisitionen att de önskar ta del av dessa medel, se fördelningslista. 

Fördelningslista

Anvisningar

Villkor

Medel betalas ut för att stärka bemanningen i kommunerna. Stimulansmedlen ska avse den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får endast användas för följande ändamål:

  • att öka antalet socialsekreterare 
  • att öka antalet arbetsledare 
  • att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning. 

Bidragets storlek

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 360 miljoner kronor under 2017. 

Återrapportering till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ska följa upp satsningen fram till och med 2019. 
Ett webbformulär för återrapportering av statsbidraget kommer att skickas till kommunerna i mitten av december 2017. Sista dag för återrapportering är den 6 februari 2018.