Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Öppet för ansökan 31 oktober 2017
Senast den 31 oktober 2017 ska rekvisitionen av 2017 års medel ha kommit in.

Syfte med bidraget

Syftet med stimulansmedlen är att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården under 2016–2019.

Utlysning av ytterligare stimulansmedel för 2017

Socialstyrelsen har i uppdrag enligt regeringens beslut att fördela statsbidrag, administrera och följa upp satsningen på en stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården under 2017.

Regeringen fattade den 29 juni 2017 beslut om ytterligare 150 000 000 kronor för 2017. Socialstyrelsen hade tidigare i uppdrag att fördela 210 000 000 kronor. 

Statsbidraget omfattar således totalt 360 000 000 kronor för 2017.

Regeringsuppdraget på regeringens webbplats

Berörda

Samtliga kommuner.

Rekvisition

Fördelningen av de ytterligare stimulansmedlen utgår från fördelningsnyckeln i bilaga 1. Stimulansmedlen betalas ut till kommuner efter rekvisition, den ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 31 oktober 2017.

Anvisningar

Rekvisitionsblankett

Bilaga 1: Fördelningsnyckel av ytterligare statsbidrag för 2017 till kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården

Vad händer med medel som inte rekvireras?

Medel som inte rekvireras kommer att fördelas till de kommuner som angivit i rekvisitionen att de önskar ta del av dessa medel.

Villkor

Medel betalas ut för att stärka bemanningen i kommunerna. Stimulansmedlen ska avse den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får endast användas för följande ändamål:

  • att öka antalet socialsekreterare 
  • att öka antalet arbetsledare 
  • att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning. 

Bidragets storlek

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela ytterligare 150 miljoner kronor under 2017. Fördelningen av stimulansmedlen utgår från Bilaga 1 fördelningsnyckeln, se ovan.

Återrapportering till Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen ska följa upp satsningen fram till och med 2019 och kommer under hösten 2017 att skicka ut information om hur kommunerna ska återrapportera användningen av stimulansmedlen. 

Socialstyrelsens redovisning till regeringen

Socialstyrelsen ska följa upp satsningen och redovisa hur kommunerna har använt stimulansmedlen. En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2018 och en slutredovisning ska lämnas senast den 1 juni 2020.