Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Öppet för ansökan 01 juni 2018
Rekvisition av medel för 2018 ska ha kommit in till Socialstyrelsen
senast den 1 juni 2018.

Syfte med bidraget

Syftet med stimulansmedlen är att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården under 2016–2020. Socialstyrelsen har i uppdrag enligt regeringens beslut att fördela statsbidrag, administrera och följa upp satsningen på en stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården under 2018.

Regeringsbeslut 2018-01-18

Regeringsbeslut 2016-06-22

Berörda

Samtliga kommuner.

Rekvisition

Varje kommun kan rekvirera medel enligt bifogad fördelningslista. Rekvisitionen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 juni 2018.

Fördelningsnyckel

Rekvisitionsblankett

Anvisningar

Villkor

Medel betalas ut för att stärka bemanningen i kommunerna. Stimulansmedlen ska avse den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får endast användas för följande ändamål:

  • att öka antalet socialsekreterare 
  • att öka antalet arbetsledare 
  • att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning. 

Bidragets storlek

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 360 000 000 kronor under 2018. 

Återrapportering till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ska följa upp satsningen fram till och med 2020. När det gäller 2018 års medel behöver varje kommun endast lämna in en ekonomisk redovisning. Vi planerar att skicka ett webbaserat formulär för den ekonomiska redovisningen till kommunerna i december 2018. Sista dag för redovisningen är den 6 februari 2019.