Statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa

Stängt för ansökan 01 juni 2018
Rekvisitionstiden av 2018 års medel gick ut den 1 juni 2018.  

Syfte med bidraget

Syftet med stimulansmedlet är att stärka socialtjänstens insatser under 2018–2020 för barn och unga med psykisk ohälsa.

Regeringsbeslut 2018-01-18

Vilka kan rekvirera?

Samtliga kommuner.

Så här rekvirerar du

Rekvisitionstiden gick ut den 1 juni 2018.

Fördelningslista för 2018

Villkor

Medel betalas ut för att stärka socialtjänstens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Stimulansmedlen ska användas till ett eller flera av nedan angivna områden:

  • stärka socialtjänstens insatser till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa
  • förbättra arbetet mot psykisk ohälsa
  • öka socialtjänstens kompetens om barn och unga med psykisk ohälsa
  • stärka samverkan mellan landsting och kommun när någon behöver både hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten, men också inom kommunens egna verksamheter.

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2018 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa

Pengar att fördela

Socialstyrelsen har 100 000 000 kronor att fördela under 2018.

Redovisning till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ska följa upp satsningen 2019 och 2020 med slutredovisning 2021. Varje kommun ska senast den 13 februari 2019 lämna en redovisning av hur medlen har använts inklusive en ekonomisk redovisning avseende hur 2018 års medel har använts.

Socialstyrelsen planerar att i december 2018 mejla ett webbaserat formulär för återrapportering till varje kontaktperson som respektive kommun har utsett.