Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 2021 (återhämtningsbonusen)

Utlysningsdatum: 2021-06-29
Sista ansökningsdag: 2021-09-10
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidrag till regioner och kommuner för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer. Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter.

Regeringens intention är att satsningen ska vara flerårig med start 2021. Kommuner och regioner kan söka medel för kostnader som uppstår under det aktuella bidragsåret.

Vilka som kan ansöka

Regioner och kommuner som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer kan söka medlen eller där skötseln har överlämnats till en juridisk person enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725).

Villkor för ansökan

Socialstyrelsen betalar ut medlen under hösten 2021 och de kan användas till och med den 31 december 2021.

Bidrag lämnas endast för projekt som påbörjas efter det att ansökan om bidrag kommit in till Socialstyrelsen.

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst.

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombudsansökan.

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Anvisningar för ansökan 2021
Förordning (2021:313)

Medel att fördela

Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan 2021 är totalt 295 miljoner kronor. 

Fördelningslista 

Beslut på ansökan

Vi beräknar att ge samtliga sökanden ett skriftligt besked om beslut under hösten 2021.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Den som beviljas bidrag ska senast den 31 mars 2022 lämna en kortfattad ekonomisk redovisning och en sammanfattande redogörelse till Socialstyrelsen om hur statsbidraget har använts. Redogörelsen ska även innehålla en sammanfattande bedömning av hur och på vilket sätt projektet har bidragit till att uppfylla det syfte med bidraget som anges i 2 § förordning (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg samt hur projektet kommer att tas om hand inom verksamheten när bidraget upphör.

Övrig information

Ni kan hitta riktlinjer, vägledningar och kunskapssammanställningar som kan vara till hjälp när ni utformar ert projekt på bland annat
www.mynak.se
www.arbetsmiljoverket.se

Kontakt

Återhämtningsbonus
Telefonnummer: 075-247 46 95