Statsbidrag för 2022 för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen)

Utlysningsdatum: 2022-03-01
Sista ansökningsdag: 2022-03-30
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela statsbidrag till regioner och kommuner för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer. Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter.

Nytt för 2022 är att kommunerna kan söka specifikt för projekt som leder till att minska eller ta bort delade turer inom äldreomsorgen.

Regioner och kommuner kan nu söka medel för kostnader som uppstår 2022.

Vilka som kan ansöka

Regioner och kommuner som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer kan söka medlen eller där skötseln har överlämnats till en juridisk person enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725).

Villkor för ansökan

Socialstyrelsen betalar ut medlen under våren 2022 och de kan användas till och med den 31 december 2022.

Bidrag lämnas endast för projekt som påbörjas efter det att ansökan om bidrag kommit in till Socialstyrelsen. Detta gäller projekt som ni tidigare inte beviljats medel för vid första ansökningsomgången 2021.

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst.

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombudsansökan.

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Anvisningar för ansökan 2022
Förordning (2021:313)

Beslut på ansökan

Fordelningslista 2022

Återrapportering till Socialstyrelsen

Den som beviljas bidrag ska senast den 31 mars 2023 lämna en kortfattad ekonomisk redovisning och en sammanfattande redogörelse till Socialstyrelsen om hur statsbidraget har använts.  Redogörelsen ska även innehålla en sammanfattande bedömning av hur och på vilket sätt projektet har bidragit till att uppfylla det syfte med bidraget som anges i 2 § i förordningen samt hur projektet kommer att tas om hand inom verksamheten när bidraget upphör.

Övrig information

Ni kan hitta riktlinjer, vägledningar och kunskapssammanställningar som kan vara till hjälp när ni utformar ert projekt på bland annat
www.mynak.se
www.arbetsmiljoverket.se

Kontakt

Fatima Vejsel, Alma Haracic