Stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa

Statsbidraget ska stärka socialtjänstens insatser under 2018–2020 för barn och unga med psykisk ohälsa.
Utlysningsdatum: 2020-02-05
Sista ansökningsdag: 2020-06-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med stimulansmedlet är att stärka socialtjänstens insatser under 2018–2020 för barn och unga med psykisk ohälsa.

Regeringsbeslut 2018-01-18

Vilka som kan rekvirera

Alla kommuner kan rekvirera medel för att stärka socialtjänstens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa.

Villkor för rekvisition

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

Anvisningar

Medel betalas ut för att stärka socialtjänstens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Stimulansmedlen ska användas till ett eller flera av nedan angivna områden:

  • stärka socialtjänstens insatser till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa
  • förbättra arbetet mot psykisk ohälsa
  • öka socialtjänstens kompetens om barn och unga med psykisk ohälsa
  • stärka samverkan mellan landsting och kommun när någon behöver både hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten, men också inom kommunens egna verksamheter.

Beslut om fördelning

Fördelningslista för 2020

Återrapportering till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ska följa upp satsningen 2019 och 2020 med slutredovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet) 2021. Bidragsmottagare ska senast i februari året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. I slutet av bidragsåret skickar vi ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela oss om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte används i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Vi skickar en faktura till berörda kommuner.

Kontakt

Claes Lyckner
Telefonnummer: 075 - 247 36 86