Stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa

Statsbidraget ska stärka socialtjänstens insatser under 2018–2020 för barn och unga med psykisk ohälsa.
Utlysningsdatum: 2019-01-30
Sista ansökningsdag: 2019-06-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med stimulansmedlet är att stärka socialtjänstens insatser under 2018–2020 för barn och unga med psykisk ohälsa.

Regeringsbeslut 2018-01-18

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Varje kommun kan rekvirera medel enligt fördelningslista. Rekvisitionen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 juni 2019. Endast en rekvisition per kommun.

Fördelning av statsbidrag för 2019 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa

Fördelningsnyckel

Rekvisitionsblankett

Medel betalas ut för att stärka socialtjänstens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Stimulansmedlen ska användas till ett eller flera av nedan angivna områden:

  • stärka socialtjänstens insatser till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa
  • förbättra arbetet mot psykisk ohälsa
  • öka socialtjänstens kompetens om barn och unga med psykisk ohälsa
  • stärka samverkan mellan landsting och kommun när någon behöver både hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten, men också inom kommunens egna verksamheter.

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2019 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa

Medel att fördela

Socialstyrelsen har 100 000 000 kronor att fördela under 2019.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ska följa upp satsningen 2019 och 2020 med slutredovisning 2021. Varje kommun ska senast i februari 2020 lämna en redovisning av hur medlen har använts inklusive en ekonomisk redovisning avseende hur 2019 års medel har använts. Socialstyrelsen planerar att i december 2019 mejla ett webbaserat formulär för återrapportering till varje kontaktperson som respektive kommun har utsett. I detta formulär kommer exakt datum för återrapportering att finnas.

Medel som inte har använts eller som inte används i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Vi skickar en faktura till berörda kommuner.

Kontakt

Marlene Olsson Vargas
Telefonnummer: 075 - 247 39 30