Statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år

Stängt för ansökan 01 juni 2018
Rekvisitionstiden för 2018 års statsbidrag gick ut den 1 juni 2018.

Syfte med statsbidraget

Syftet med det statliga bidraget är att

  • stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under sommarlovet
  • utöka kommunernas egna satsningar på sommarlovsaktiviteter
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Regeringens beslut den 18 december 2017 nr II:13

Berörda

Kommuner

Rekvisition

Rekvisitionstiden för 2018 års statsbidrag gick ut den 1 juni 2018. Vi har omfördelat och betalat ut de medel som inte rekvirerades, se fördelningslista.

Fördelningslista för 2018

Villkor

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 18 december 2017 nr II:13.

Anvisningar

Bidragets storlek

Socialstyrelsen har totalt 199 500 000 kronor att fördela till kommunerna för 2018.

Redovisning till Socialstyrelsen

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 28 februari året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut blanketter och information om detta till berörda.

Socialstyrelsen håller på att ta fram enkätfrågorna inför kommunernas redovisning av statsbidraget. Dessa kommer att handla om hur syftet med statsbidraget uppfyllts samt vilka resultat som uppnåtts. Med reservation för att detta arbete ännu inte är avslutat kan vi ändå ge viss information om vilka uppgifter vi kommer att behöva.

Frågorna i enkäten kommer att beröra om

  • aktiviteterna gett stimulans och personlig utveckling
  • alla barn behandlats lika vad gäller tillgång och deltagande
  • aktiviteterna stimulerat både flickors och pojkars deltagande
  • integration främjats
  • nya kontaktytor skapats mellan barn med olika social bakgrund

Kommunerna ska dessutom att redogöra för

  • antal deltagare, barn och unga 6-15 år, uppdelat på flickor och pojkar
  • genomförda sommarlovsaktiviteter

Därutöver kommer Socialstyrelsen att efterfråga information om kommunens erfarenheter , t.ex. framgångsfaktorer och hinder, i arbetet med sommarlovsaktiviteterna. Synpunkter på statsbidraget kommer också att samlas in.

Kommunerna ska även lämna en ekonomisk redovisning av statsbidraget med uppgift om förbrukat belopp, eventuellt återstående medel samt storleken av kommunens eget anslag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 2018 för barn och unga 6-15 år.

Blir det något bidrag 2019

Om riksdagen ger regeringen mandatet är det 200 miljoner kr som fördelas för 2019. Vidare information kommer publiceras så fort Socialstyrelsen vet mer.