Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år

Statsbidraget ska bland annat stödja kommunerna i att utveckla och genomföra aktiviteter under sommarlovet samt utöka kommunernas egna satsningar på sommarlovsaktiviteter.
Utlysningsdatum: 2019-03-21
Sista ansökningsdag: 2019-06-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med det statliga bidraget är att

  • stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under sommarlovet
  • utöka kommunernas egna satsningar på sommarlovsaktiviteter
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Regeringens beslut den 13 mars 2019 nr I:9

Statsbidraget omfattar alla barn i åldern 6-15 år. För att möjliggöra möten över sociala gränser ska ingen särskild behovsprövning göras. Alla ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande i sommarlovsaktiviteter. Bidraget kan användas för barn som inte är folkbokförda i kommunen. 

Statsbidraget kan enbart användas för aktiviteter under sommarlovet. Det kan i viss mån användas till personalkostnader för att administrera sommarlovsaktiviteterna samt för vikarier om det behövs för att bedriva aktiviteterna. Det gäller även inköp av utrustning, hyra av lokal, transporter och inträdeskostnader, om det är motiverat för att bedriva aktiviterna. Huvuddelen av bidraget ska dock användas till barnens verksamhet.

Bidraget kan användas för att utöka och utveckla befintliga aktiviter samt för att starta nya. Sommarlovsaktiviteterna kan bedrivas i kommunens egna, eller annans, regi.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2019 och de kan användas till och med den 31 december 2019.

Anvisningar

Regeringens beslut den 18 december 2017 nr II:13

Medel att fördela

Samtliga kommuner har rekvirerat fullt bidrag. Socialstyrelsen kommer inte att omfördela medel då samtliga medel för statsbidraget har fördelats.

Fördelningsnyckel för 2019

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har tagit emot statsbidrag för 2019 ska senast våren 2020 skicka in en redovisning om hur medlen har använts. Vi kommer att skicka ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren.

Kommunen ska redovisa vilka aktiviteter som genomförts och hur aktiviteterna förhåller sig till de ändamål som gäller för statsbidraget. Det gäller även resultatet, i den mån det är möjligt. Andelen flickor och pojkar som har deltagit i sommarlovsaktiviteterna ska framgå. Dessutom ska det framgå hur mycket kommunen har anslagit av egna medel för sommarlovsaktiviteter det år statsbidraget avser. 

Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2019 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Robin Björk
Telefonnummer: 075-247 31 12