Investeringar i välfärdsteknik i omsorgen

Statsbidraget ska göra det möjligt för kommunerna att öka investeringstakten av välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård, social omsorg och hjälpmedelsområdet.
Utlysningsdatum: 2018-07-05
Sista ansökningsdag: 2018-11-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med stimulansmedlen är att göra det möjligt för kommunerna att öka investeringstakten av välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård, social omsorg (omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen) samt hjälpmedelsområdet.

Regeringsbeslut 2018-06-20 nr II:7

Kommunen ansvarar för att informera enskilda utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen och verksamheter som drivs av kommunen om möjligheten att ta del av medlen. Fördelningen av medel mellan relevanta verksamheter inom kommunen ska avgöras av kommunerna utifrån deras behov och förutsättningar. Kommunerna föreslås att vid behov träffa överenskommelser med enskilda utförare om hanteringen och återrapporteringen av hur medlen använts.

Vilka verksamheter får ta del av stimulansmedlen?

Stimulansmedlen får användas för investeringar i välfärdsteknik för verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård, social omsorg (omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen) samt hjälpmedelsområdet. T.ex. välfärdsteknik i särskilt boende för äldre, stöd- och serviceboende samt ordinärt boende (hemtjänst).

Vad betyder välfärdsteknik? 

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående eller någon annan i personens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden.

Medlen får användas till:

 • investeringar i välfärdsteknik (larmmattor, positioneringslarm, mobil journalföring för personalen, m.m.)
 • investeringar i sådant som ökar förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i verksamheterna, t.ex. att installera wi-fi i särskilda boenden eller investera i operativ kunskap, t.ex. att använda olika digitala hjälpmedel och system
 • kommunal socialpsykiatri, om verksamheten har en målgrupp som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning
 • investeringar i välfärdsteknik inom elevhälsan
 • verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård, dvs. även inom hemsjukvård.
 • personalkostnader i samband med kartläggning av behov och planering av införande av välfärdsteknik, utbildningsinsatser som rör välfärdsteknik, t.ex. användning av olika typer av larmmattor, positioneringslarm, mobil journalföring, etc.
 • Utbildningsinsatser som ökar förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i verksamheterna. Kommunen ska vid återrapporteringen motivera på vilket sätt investeringen har ökat förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i verksamheten.
 • Konsultkostnader i samband med utbildningsinsatser som rör välfärdsteknik, operativ kunskap, kartläggning av behov och planering av införande av välfärdsteknik.
 • Leasingkostnader för välfärdsteknik till och med den 31 december 2018.

Medlen får inte användas till:

 • verksamhet inom kommunal missbruksvård
 • ekonomiskt bistånd
 • investeringar i välfärdsteknik efter den 31 december 2018

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Rekvisitionstiden gick ut den 1 november 2018.

Läs om villkoren i anvisningarna.

Anvisningar

Fördelning för 2018

Socialstyrelsen har fördelat 350 000 000 kronor för 2018.

Redovisning till regeringen

Socialstyrelsen har överlämnat en redovisning till Socialdepartementet av 2018 års statsbidrag till kommuner för investeringar i välfärdsteknik inom omsorgen. Redovsningen gäller vad statsbidraget har använts till.

Rapport: Investeringar i välfärdsteknik inom omsorgen

Kontakt

Frida Azadi
Telefonnummer: 075-247 42 16