Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till kommuner 2022 - påfyllnadsmedel

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela ytterligare 59 250 000 i statsbidrag till kommuner för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer mm. Medlen fördelas som påfyllnadsmedel till tidigare utlysta utvecklingsmedel.
Utlysningsdatum: 2022-06-03
Sista ansökningsdag: 2022-09-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Av påfyllnadsmedlen ska 28 000 000 kronor i första hand avse stöd till kommuner, att med utgångspunkt i myndighetens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer, analysera om utbudet av skyddat boende svarar mot behoven hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld.

Socialstyrelsen har under åren 2020–2022 regeringens uppdrag att fördela medel till kommuner för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Socialstyrelsen har tidigare utlyst utvecklingsmedel till kommuner för 2022 om totalt 85 500 000 kr. Genom dessa påfyllnadsmedel har kommunerna möjlighet att rekvirera ytterligare 59 250 000 kronor.

Syfte med statsbidraget

En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet.

Uppdraget

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner. Socialstyrelsen har fördelat medel enligt fördelningslistan nedan.

Fördelningslista påfyllnadsmedel kommuner 2022.

Villkor för rekvisition

Av påfyllnadsmedlen ska 28 000 000 kronor i första hand vara ett stöd till kommuner, att med utgångspunkt i myndighetens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer, analysera om utbudet av skyddat boende svarar mot behoven hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Av särskilt vikt är att kommunerna i det arbetet särskilt beaktar behov av skydd, stöd, vård och skolgång hos barn som följer med en våldsutsatt vårdnadshavare i sådana boenden. I övrigt kan ni rekvirera medel för att utföra reguljära insatser inom uppdraget om utvecklingsmedlen.

Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer skyddat boende

Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud.

Läs mer om ombudsansökan

Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2022 och de kan användas till och med den 31 december 2022.

Läs om villkor för användningen av påfyllnadsmedlen i anvisningarna

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 28 februari 2023 lämna en redovisning om hur medlen har använts. Socialstyrelsen kommer att skicka ett webbaserat återrapporteringsformulär till respektive kommuns registratur.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett sådant villkor är att återrapporteringen sker inom angiven tidsram. Vi fakturerar berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Mot våld i nära relationer
Telefonnummer: 075 -247 33 42