Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till kommuner 2022

Socialstyrelsen har under åren 2020–2022 regeringens uppdrag att fördela medel till kommuner för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Under 2022 kommer Socialstyrelsen fördela 85,5 miljoner kronor till kommunerna för detta ändamål.
Utlysningsdatum: 2022-02-21
Sista ansökningsdag: 2022-09-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Information

Regeringens uppdrag till Socialstyrelsen att fördela utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer m.m. var en treårig satsning som pågick under åren 2020-2022. Socialstyrelsen har inte fått något uppdrag att fördela utvecklingsmedel för 2023.

Syfte med statsbidraget

En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet 

Uppdraget

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner. Socialstyrelsen har fördelat medel enligt fördelningslistan nedan.

Fördelningslista kommuner 2022.

Villkor för rekvisition

Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.

Läs mer om ombudsansökan

Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2022 och de kan användas till och med den 31 december 2022.

Läs om villkor för användningen av medlen i anvisningarna

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 28 februari 2023 lämna en redovisning om hur medlen har använts. Socialstyrelsen kommer att skicka ett webbaserat återrapporteringsformulär till respektive kommuns registratur. 

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett sådant villkor är att återrapporteringen sker inom angiven tidsram. Vi fakturerar berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Mot våld i nära relationer
Telefonnummer: 075 -247 33 42