Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till kommuner

Socialstyrelsen har fått ett nytt uppdrag från regeringen, att under 2020–2022 fördela medel till kommuner för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Under 2020 kommer Socialstyrelsen att fördela 75 miljoner kronor till kommunerna för detta ändamål.
Utlysningsdatum: 2020-04-15
Sista ansökningsdag: 2020-09-01
Tid kvar att ansöka: 146 dagar

Syfte med statsbidraget

En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet

Uppdraget
Bilaga till uppdraget

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner kan rekvirera medel enligt den fördelningsnyckel som regeringen tagit fram.

Fördelningsnyckel kommuner och regioner

Rekvisitionen kommer att hanteras i Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna rekvirera statsbidrag i e-tjänsten måste kommunen först ha ett godkänt ombud.

Om er kommun inte har ett ombud läs här för hur ni går tillväga 

Mer information om hur ansökan i e-tjänsten går till kommer i samband med utlysning.

Villkor för rekvisition

Anvisningar för användningen av medel presenteras i samband med utlysning.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 31 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Detta sker genom att vi i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå skickar ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela oss om ni ändrar kontaktperson under bidragsåret. Länk för 2019 års återrapportering har skickats till samtliga kommuner.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett sådant villkor är att återrapporteringen sker inom angiven tidsram. Vi fakturerar berörda bidragsmottagare.

Bidrag under tidigare år

Under 2019 fördelade Socialstyrelsen utvecklingsmedel till kommuner i två omgångar, totalt ca 80 000 000 kronor.

Fördelningslista 2019

Anvisningar för kommuner och regioner 2019 

Regeringens beslut den 28 januari 2016 nr II:3 

 

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075-247 41 76