Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Statsbidraget ska bidra till att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.
Utlysningsdatum: 2019-06-27
Sista ansökningsdag: 2019-10-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.

Socialstyrelsen har fördelat medel under två omgångar under 2019. 50 miljoner kronor fördelades fram till den 1 juni 2019. Socialstyrelsen fick därefter i uppdrag att fördela ytterligare 30 miljoner kronor till kommuner för 2019 års arbete. Medlen fick fördelas i enlighet med gällande uppdrag, inklusive insatser för sexualbrottsutsatta, könsstympade kvinnor och flickor och personer i prostitution.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Rekvisitionstiden gick ut den 1 oktober 2019.

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 28 januari 2016 nr II:3.

Anvisningar för kommuner och landsting

Regeringens beslut den 28 januari 2016 nr II:3 

Rekvisitionsblankett

Fördelningsnyckel

Fördelning för 2019

Medlen som inte rekvirerades till den 1 oktober 2019 omfördelade Socialstyrelsen till de kommuner som har angivit i rekvisitionsblanketten att de önskar ta del av dessa medel. Medel betalas ut som engångsutbetalning.

Omfördelningslista kommuner 2019

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 31 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut information i god tid om detta till de berörda kommunerna.

Bidrag under tidigare år

Fördelning av utvecklingsmedel för 2018 för arbete mot våld i nära relationer

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075-247 41 76