Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Statsbidraget ska bidra till att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.
Utlysningsdatum: 2019-06-27
Sista ansökningsdag: 2019-10-01
Tid kvar att ansöka: 13 dagar

Syfte med statsbidraget

Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.

Socialstyrelsen fått i uppdrag att fördela ytterligare 30 miljoner kronor till kommuner för 2019 års arbete. Medlen får fördelas i enlighet med nu gällande uppdrag, inklusive insatser för sexualbrottsutsatta, könsstympade kvinnor och flickor och personer i prostitution.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Skicka ifylld och undertecknad rekvisitionsblankett i original till Socialstyrelsen. Endast en rekvisition per kommun. Belopp per kommun framgår av fördelningsnyckeln.

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 28 januari 2016 nr II:3.

Anvisningar för kommuner och landsting

Regeringens beslut den 28 januari 2016 nr II:3 

Rekvisitionsblankett

Fördelningsnyckel

Medel att fördela

Socialstyrelsen har ytterligare 30 000 000 kronor att fördela till kommunerna under 2019. Socialstyrelsen har redan fördelat 50 000 000 kronor till kommunerna för 2019 års arbete.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 31 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut information i god tid om detta till de berörda kommunerna.

Bidrag under tidigare år

Fördelning av utvecklingsmedel för 2018 för arbete mot våld i nära relationer

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075-247 41 76