Elektronisk kommunikation

Stängt för ansökan 30 april 2017
Vi har fattat beslut om fördelning för 2018.

Syfte med bidraget

Syftet med statsbidraget är att stimulera landstingen att tillhandahålla utrustning för elektronisk kommunikation till döva eller gravt hörselskadade personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.

Berörda

Samtliga landsting eller motsvarande.

Ansökan

Bidraget kan inte sökas utan Socialstyrelsen fördelar statsbidraget till samtliga landsting eller motsvarande för 2018 enligt en särskild beräkningsmodell. Samtliga beslut är skickade.

Villkor

Samtliga villkor och vilka kostnader bidrag lämnas för finns i förordning (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation på regeringens webbplats. 

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2002:2) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation 

HSLF-FS 2017:52 Statsbidrag till utrustning för elektronisk  kommunikation 

Bidragets storlek

Statsbidraget för 2018 är totalt 19 494 000 kronor. Vi betalar ut bidraget kvartalsvis till landstingen utan rekvisition.

Redovisning

Varje region, landsting eller motsvarande ska skicka in en gemensam årsredovisning. De som tar emot statsbidraget ska även redovisa hur mycket av statsbidraget som förbrukats senast den 30 juni året efter bidragsåret. Redovisningen ska också innehålla uppgifter om hur statsbidraget har använts. Det stimulansbidrag som utbetalades 2017 ska redovisas senast 30 juni i år. För redovisning av statsbidrag för budgetåret 2017 kan landstingen använda samma redovisningsblankett som tidigare.

Blankett för redovisning av statsbidrag för budgetåret 2017