Elektronisk kommunikation

Statsbidraget ska stimulera landstingen att tillhandahålla utrustning för elektronisk kommunikation till döva eller gravt hörselskadade personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.
Utlysningsdatum: 2017-01-10
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stimulera landstingen att tillhandahålla utrustning för elektronisk kommunikation till döva eller gravt hörselskadade personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.

Vilka som kan ansöka

Samtliga landsting eller motsvarande.

Villkor för ansökan

Bidraget kan inte sökas utan Socialstyrelsen fördelar statsbidraget till samtliga landsting eller motsvarande för 2019 enligt en särskild beräkningsmodell. Samtliga beslut är skickade.

Samtliga villkor och vilka kostnader bidrag lämnas för finns i förordning (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation på regeringens webbplats. 

HSLF-FS 2017:52 Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Beslut om fördelning för 2019

Statsbidraget för 2019 är totalt 19 494 000 kronor. Se fördelningslista nedan.

Fördelningslista för 2019

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje region, landsting eller motsvarande ska skicka in en gemensam årsredovisning. De som tar emot statsbidraget ska även redovisa hur mycket av statsbidraget som förbrukats senast den 30 juni året efter bidragsåret. Redovisningen ska också innehålla uppgifter om hur statsbidraget har använts. Det stimulansbidrag som utbetalades 2018 ska redovisas senast 30 juni i år. För redovisning av statsbidrag för budgetåret 2018 ska nedanstående blankett användas.

Blankett för redovisning av statsbidrag för budgetåret 2018

Kontakt

Frida Azadi
Telefonnummer: 075-247 42 16