Förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa inom primärvården

Öppet för ansökan 22 februari 2019

Statsbidrag för utvecklingsarbete i primärvården för att vid psykisk ohälsa förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor

Status: Den 22 februari 2019 ska ansökan om 2019 års statsbidrag ha kommit in.

Vad är syfte med bidraget?

Statsbidraget syftar till att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa i primärvården.

Vilka kan söka?

Statsbidraget kan sökas av landsting för att utveckla primärvårdens arbete med att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa.

Villkor

Statsbidraget kan sökas för att under 2019 genomföra utvecklingsarbete för att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa. Statsbidrag för 2020 kommer att lysas ut under förutsättning att Riksdagen beviljar medel.

Det kommer att vara möjligt för landstingen att få expertstöd från Socialstyrelsen för att genomföra utvecklingsarbetet. Socialstyrelsen kommer till exempel kunna bidra med:

  • kunskap om de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
  • underlag till stöd för styrning och ledning för arbetet med levnadsvanor
  • stöd till metodik för förbättringsarbete.

Hur söker du?

Du söker statsbidrag genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut och låt behörig person underteckna den innan du skickar ansökan med handlingar till:

Socialstyrelsen
Statsbidrag
106 30 Stockholm

Ansökningsblankett

Anvisningar

Hur mycket pengar finns det att fördela?

Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan är totalt 15 miljoner kronor.

När får du beslut?

Samtliga sökande får sitt beslut i april 2019.

Återrapportering till Socialstyrelsen

De landsting som beviljades statsbidrag för 2018 ska senast den 1 mars 2019 återrapportera hur bidraget har använts. Vi skickar ut blankett och instruktioner för detta till de berörda i god tid.

Medel som inte har förbrukats den 31 december 2018 ska återbetalas.