Förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa inom primärvården

Statsbidraget finns för utvecklingsarbete i primärvården med att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa.
Utlysningsdatum: 2019-01-18
Sista ansökningsdag: 2019-02-22
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget syftar till att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa i primärvården.

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av landsting för att under 2019 genomföra utvecklingsarbete för att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa. Statsbidrag för 2020 kommer att lysas ut under förutsättning att Riksdagen beviljar medel.

Villkor för ansökan

Det kommer att vara möjligt för landstingen att få expertstöd från Socialstyrelsen för att genomföra utvecklingsarbetet. Socialstyrelsen kommer till exempel kunna bidra med:

  • kunskap om de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
  • underlag till stöd för styrning och ledning för arbetet med levnadsvanor
  • stöd till metodik för förbättringsarbete.

Du söker statsbidrag genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut och låt behörig person underteckna den innan du skickar ansökan med handlingar till:

Socialstyrelsen
Statsbidrag
106 30 Stockholm

Ansökningsblankett

Anvisningar

Tiden för ansökan gick ut den 22 feruari 2019.

Beslut om fördelning

Socialstyrelsen har fördelat 15 miljoner kronor för 2019, se fördelningslista nedan.

Fördelningslista 2019

Återrapportering till Socialstyrelsen

De landsting som beviljas statsbidrag för 2019 ska senast den 1 mars 2020 återrapportera hur bidraget har använts. Vi skickar ut blankett och instruktioner för detta till de berörda i god tid.

Medel som inte har förbrukats den 31 december 2019 ska återbetalas.

Kontakt

Frida Azadi
Telefonnummer: 075-247 42 16