Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS

Stängt för ansökan 31 december 2017
Senast den 8 februari 2019 ska återrapporteringen av 2018 års medel ha kommit in.

Vad är syftet med bidraget?

Socialstyrelsen har årligen, sedan 1994 då LSS trädde i kraft, fördelat statsbidrag till landstingen. Bidraget kom till för att kompensera huvudmännen för de ökade kostnader som antogs uppstå med anledning av den utökade personkretsen i den nya lagen.

I uppdraget ingår även att samla in redovisningar och återrapporteringar från landstingen av de medel som avser rådgivning och annat personligt stöd till personer som ingår i personkretsen enligt LSS. Syftet är att skapa förutsättningar för en systematisk uppföljning av innehållet i rådgivning och annat personligt stöd. Stöd som innehåller samordning ska enligt uppdraget särskilt synliggöras.

Vem ska återrapportera?

Återrapporteringen avser samtliga landsting som vi fördelar statsbidrag till.

Hur redovisar du?

Senast den 8 februari 2019 ska återrapporteringen för 2018 års statsbidrag ha kommit in till Socialstyrelsen. För detta ändamål skickar vi under hösten 2018 ett frågeformulär via e-post till respektive kontaktpersoner.

Hur mycket pengar finns att fördela?

Vi har totalt 94, 5 miljoner kronor att fördela för 2018 till landstingen eller motsvarande. Fördelningen baseras på antalet invånare i respektive landsting eller motsvarande den 31 december 2017. Bidraget betalas ut per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition