Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS

Statsbidraget ska skapa förutsättningar för en systematisk uppföljning av innehållet i rådgivning och annat personligt stöd. Stöd som innehåller samordning ska enligt uppdraget särskilt synliggöras.
Utlysningsdatum: 2018-11-08
Sista ansökningsdag: 2018-12-31
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Socialstyrelsen har årligen, sedan 1994 då LSS trädde i kraft, fördelat statsbidrag till landstingen. Bidraget kom till för att kompensera huvudmännen för de ökade kostnader som antogs uppstå med anledning av den utökade personkretsen i den nya lagen.

I uppdraget ingår även att samla in redovisningar och återrapporteringar från landstingen av de medel som avser rådgivning och annat personligt stöd till personer som ingår i personkretsen enligt LSS. Syftet är att skapa förutsättningar för en systematisk uppföljning av innehållet i rådgivning och annat personligt stöd. Stöd som innehåller samordning ska enligt uppdraget särskilt synliggöras.

Beslut om fördelning för 2019

Socialstyrelsen har fördelat 94,5 miljoner kronor för 2019 till landstingen eller motsvarande.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Återrapporteringen avser samtliga landsting som vi fördelar statsbidrag till.

Senast den 8 februari 2019 ska återrapporteringen för 2018 års statsbidrag ha kommit in till Socialstyrelsen.

Kontakt

Anders Molt
Telefonnummer: 075-247 32 31