Samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation

Stängt för ansökan 30 november 2017
Vi har fattat beslut om fördelning för 2018.

Syfte med bidraget

Syftet med statsbidraget är att ge stöd till att utveckla, förvalta och sprida metoder och teknik för elektronisk kommunikation, och att tillvarata befintlig kunskap om sådana metoder och tekniker.

Berörda

Landsting eller kommuner som inte ingår i något landsting vars verksamhet har till syfte att utveckla kompetens bland samtliga landstings personal som arbetar med utrustning för elektronisk kommunikation till döva eller gravhörselskadade personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.

Ansökan

Ansökningstiden har gått ut.

Villkor

Statsbidraget regleras i Förordning (2014:299) om statsbidrag för samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation där villkoren för statsbidrag framgår.

Bidragets storlek

Socialstyrelsen meddelar statsbidraget för en period om 3 år.

För år 2018 hade vi 1 miljon kronor att fördela.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Ett landsting som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldigt att varje år till Socialstyrelsen lämna en återrapportering. Socialstyrelsen anger i beslutet om statsbidrag vid vilken tidpunkt som redovisningen och redogörelsen ska lämnas.