Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Öppet för ansökan 01 juni 2018
Rekvisition av utvecklingsmedel för 2018 till landstingen ska ha kommit in senast den 1 juni 2018.

Syfte med statsbidraget

Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare. 

Regeringens beslut den 28 januari 2016 nr II:3 

Berörda

Kommuner, landsting, ideella föreningar och stiftelser, länsstyrelser och Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK). 

Rekvisition

Rekvisition av utvecklingsmedel för 2018 till landstingen ska ha kommit in senast den 1 juni 2018.

Varje landsting kan rekvirera högst 952 381 kronor. Av det belopp som respektive landsting rekvirerar får högst 25 procent användas för vikarier i samband med utbildning.

Rekvisitionsblankett

Villkor

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 28 januari 2016 nr II:3.

Anvisningar

Bidragets storlek

Socialstyrelsen ska under 2018 efter rekvisition fördela 20 000 000 kronor till landstingen. 

Redovisning till Socialstyrelsen

De landsting som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 31 mars året efter ha lämnat in en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut blanketter och information om detta till berörda.

Bidrag under tidigare år

Fördelning av statsbidrag 2017