Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Öppet för ansökan 01 juni 2019
Rekvisitionen ska ha kommit in senast den 1 juni 2019.

Syfte med statsbidraget

Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.

Vilka kan rekvirera?

Samtliga landsting.

Hur rekvirerar du?

Skicka ifylld och undertecknad rekvisitionsblankett i original till Socialstyrelsen. En rekvisition per landsting.

Rekvisitionsblankett 2019

Villkor

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 28 januari 2016 nr II:3.

Anvisningar för kommuner och landsting 2019

Regeringens beslut den 28 januari 2016 nr II:3 

Pengar att fördela

Socialstyrelsen har 20 000 000 kronor att fördela till landstingen under 2019. Det beräknade beloppet är 952 381 kronor per landsting.

Redovisning till Socialstyrelsen

Landsting som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 31 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut information i god tid om detta till de berörda landstingen.

Bidrag under tidigare år

Fördelningslista för 2018