Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Statsbidraget ska bidra till att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.
Utlysningsdatum: 2019-06-27
Sista ansökningsdag: 2019-10-01
Tid kvar att ansöka: 13 dagar

Syfte med statsbidraget

Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.

Socialstyrelsen fått i uppdrag att fördela ytterligare 19 250 000 kronor till landstingen för 2019 års arbete. Medlen får fördelas i enlighet med nu gällande uppdrag, inklusive insatser för sexualbrottsutsatta, könsstympade kvinnor och flickor och personer i prostitution.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga landsting. Rekvisitionen ska ha kommit in senast den 1 oktober 2019. 

Villkor för rekvisition

Skicka ifylld och undertecknad rekvisitionsblankett i original till Socialstyrelsen. Endast en rekvisition per landsting. Regionerna kan rekvirera lika, ytterligare 916 666 kronor per landsting.

Rekvisitionsblankett 2019

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 28 januari 2016 nr II:3.

Anvisningar för kommuner och landsting 2019

Regeringens beslut den 28 januari 2016 nr II:3

Medel att fördela

Socialstyrelsen har ytterligare 19 250 000 kronor att fördela till landstingen under 2019. Socialstyrelsen har redan fördelat 20 000 000 kronor till landstingen för 2019 års arbete.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Landsting som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 31 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut information i god tid om detta till de berörda landstingen.

Bidrag under tidigare år

Fördelningslista för 2018

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075-247 41 76