Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Statsbidraget ska bidra till att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.
Utlysningsdatum: 2019-01-18
Sista ansökningsdag: 2019-06-01
Tid kvar att ansöka: 9 dagar

Syfte med statsbidraget

Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga landsting.

Villkor för rekvisition

Skicka ifylld och undertecknad rekvisitionsblankett i original till Socialstyrelsen. En rekvisition per landsting.

Rekvisitionsblankett 2019

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 28 januari 2016 nr II:3.

Anvisningar för kommuner och landsting 2019

Regeringens beslut den 28 januari 2016 nr II:3

Medel att fördela

Socialstyrelsen har 20 000 000 kronor att fördela till landstingen under 2019. Det beräknade beloppet är 952 381 kronor per landsting.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Landsting som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 31 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut information i god tid om detta till de berörda landstingen.

Bidrag under tidigare år

Fördelningslista för 2018

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075-247 41 76