Ombud och ombudsansökan

En organisation som ska ansöka om eller rekvirera statsbidrag i Socialstyrelsens e-tjänst måste först utse en person som har det högsta ansvaret för ansökan, ett så kallat ombud. Innan en person kan bli ombud måste hen göra en ombudsansökan i e-tjänsten. Detta görs genom att man loggar in med sitt personliga bankID och fyller i samt skickar in en ombudsansökan.

En ombudsansökan bör göras i god tid innan det statsbidrag man tänker söka eller rekvirera stängs. Detta på grund av vår handläggningstid av ombudsansökningar.

En organisation kan bara ha ett ombud för alla statsbidrag den önskar söka i vår e-tjänst. Det går alltså bara att ha ett ombud per organisationsnummer.

Vem kan bli ombud?

Ombud för en ideell organisation, stiftelse eller ekonomisk förening

Ombudet måste vara en person som har mandat att skriva under ansökningar och avtal, det vill säga är firmatecknare. Om firman tecknas av två personer tillsammans, måste den ena lämna en fullmakt till den andra. Om firman tecknas var för sig av personerna behövs ingen fullmakt.

Andra personer kan också agera ombud. Då behövs en fullmakt från en firmatecknare, som visar att personen har mandat att ansöka om statsbidrag.

Bilagor att bifoga ombudsansökan för ideella organisationer:

  • Aktuella stadgar
  • Senaste årsmötesprotokoll, undertecknat
  • Konstituerande styrelsemötesprotokoll, undertecknat
  • Eventuellt en fullmakt, se rubriken När behövs det bifogas en fullmakt?

Bilagor att bifoga ombudsansökan för stiftelser och ekonomiska föreningar:

  • Aktuell stiftelseurkund/stadgar
  • Aktuellt registreringsbevis med uppgift om firmatecknare
  • Senaste årsmötesprotokoll, undertecknat (ekonomiska föreningar)
  • Eventuellt en fullmakt, se rubriken När behövs det bifogas en fullmakt?

Ombud för en kommun, region eller länsstyrelse

Den person som utses till ombud för en kommun, region eller länsstyrelse har delegation att skriva under statsbidragsansökningar för hela kommunen, regionen eller länsstyrelsen. Ombudet kan exempelvis vara en kommun- eller regiondirektör, en landshövdning, en länsöverdirektör eller någon annan tjänsteman inom organisationen via fullmakt från firmatecknare enligt kommunens, regionens eller länsstyrelsens delegationsordning.

Det går också att utse en annan person i organisationen till ombud via en fullmakt. Den kan laddas ned längre ned på denna sida.

Ombudet behöver inte själv ansöka om eller rekvirera varje statsbidrag. I e-tjänsten kan ombudet bjuda in fler personer från sin organisation som representanter som kan sköta ansökningar för respektive förvaltning eller nämnd. 

Bilagor att bifoga ombudsansökan

Obligatoriskt

Ett utdrag ur kommunens, regionens eller länsstyrelsens delegationsordning där firmateckningsrätten framgår ska alltid bifogas.

Eventuellt

I de fall ombudet inte är firmatecknare ska en fullmakt undertecknad av firmatecknaren eller firmatecknarna, var för sig eller två i förening, bifogas.

Särskild information till kommuner och regioner

Observera att samtliga kommuner och regioner redan har ett ombud. Det går bara att ha ett ombud per organisationsnummer.

Vänligen kontakta ert ombud för att ansöka eller rekvirera statsbidrag i vår e-tjänst.

Ombudet kan rekvirera alla statsbidrag själv eller utse representanter i organisationen som själva kan rekvirera medel och således kunna stå som kontaktperson i ansökan eller rekvisitionen.

Byte av ombud ska endast ske om nuvarande ombud har avslutat sin tjänst eller vill lämna över behörigheten till annan person i organisationen.

När behöver det bifogas en fullmakt?

Fullmakt för firmatecknare som ansöker om att bli ombud

Om den som ansöker om att bli ombud är firmatecknare räcker det med att en annan firmatecknare skriver på fullmakten, om firman tecknas av två i förening. Tecknas firman var för sig behövs ingen fullmakt.

Fullmakt för icke firmatecknare som ansöker om att bli ombud

Om den som ansöker om att bli ombud inte är firmatecknare, måste två firmatecknare skriva på fullmakten ifall firman tecknas av två tillsammans. Tecknas firman var för sig, räcker det med att en firmatecknare skriver under fullmakten.

Blankett för fullmakt för ombud i e-tjänsten för statsbidrag

E-tjänsten ombudsansökan


Logga in till ombudsansökan

Personuppgifter

Här kan du läsa om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter

 

Kontakt

Har du frågor om e-tjänsten?

Observera att denna e-postadress endast är till för tekniska e-tjänstfrågor och ombudsfrågor.

Bidragsspecifika statsbidragsfrågor hänvisar vi till ansvarig utredare. Kontaktuppgifter finns på respektive statsbidrags webbsida.

Publiceringsdatum: