Ombud och ombudsansökan

En organisation som ska ansöka om eller rekvirera statsbidrag i Socialstyrelsens e-tjänst måste först utse en person som har det högsta ansvaret för ansökan, ett så kallat ombud. Innan en person kan bli ombud måste hen göra en ombudsansökan i e-tjänsten. Detta görs genom att man loggar in med sitt personliga bankID och fyller i samt skickar in en ombudsansökan.

En ombudsansökan bör skickas in till Socialstyrelsen minst en månad innan det statsbidrag man tänker söka eller rekvirera stängs.

En organisation kan bara ha ett ombud för alla statsbidrag den önskar söka i vår e-tjänst. Det går alltså bara att ha ett ombud per organisationsnummer.

Vem kan bli ombud?

Ombud för en ideell organisation, stiftelse eller ekonomisk förening

Ombudet måste vara en person som har mandat att skriva under ansökningar och avtal, det vill säga är firmatecknare. Om firman tecknas av två personer tillsammans, måste den ena lämna en fullmakt till den andra. Om firman tecknas var för sig av personerna behövs ingen fullmakt.

Andra personer kan också agera ombud. Då behövs en fullmakt från en firmatecknare, som visar att personen har mandat att ansöka om statsbidrag.

Fullmakt ska endast bifogas en ombudsansökan via e-tjänsten i de fall det krävs för att styrka den sökandes mandat.

Fullmakt för firmatecknare som ansöker om att bli ombud

 • Om den som ansöker om att bli ombud är firmatecknare räcker det med att en annan firmatecknare skriver på fullmakten, om firman tecknas av två tillsammans.
 • Tecknas firman var för sig behövs ingen fullmakt.

Fullmakt för icke firmatecknare som ansöker om att bli ombud

 • Om den som ansöker om att bli ombud inte är firmatecknare, måste två firmatecknare skriva på fullmakten ifall firman tecknas av två tillsammans.
 • Tecknas firman var för sig, räcker det med att en firmatecknare skriver under fullmakten.

Ombud för en kommun, region eller länsstyrelse

Den person som utses till ombud för en kommun, region eller länsstyrelse ska ha mandat att skriva under ansökningar och avtal för hela kommunen, regionen eller länsstyrelsen. Det kan exempelvis vara en kommun- eller regiondirektör, en landshövdning, en länsöverdirektör eller någon annan från ledningen med firmateckningsrätt för hela organisationen.

Det går också att utse en annan person till ombud, om det styrks med en delegationsordning, ett protokollsutdrag eller en fullmakt.

Ombudet behöver inte själv ansöka om eller rekvirera varje statsbidrag. I e-tjänsten kan ombudet bjuda in fler personer från sin organisation som representanter som kan sköta ansökningar för respektive förvaltning eller nämnd. 

Bilagor till ombudsansökan

Beroende på vilken typ av organisation man företräder behövs olika typer av bilagor för att intyga att man är en firmatecknare. Bilagorna ska bifogas i ansökan via e-tjänsten.

För ideella organisationer och ekonomiska föreningar

 • Aktuella stadgar
 • Senaste årsmötesprotokoll, undertecknat
 • Konstituerande styrelsemötesprotokoll, undertecknat

För stiftelser

 • Aktuell stiftelseurkund
 • Aktuellt registreringsbevis med uppgift om firmatecknare

För kommuner, regioner, länsstyrelser

 • Bestyrkt utdrag ur delegationsordning med den aktuella personens namn, eller ett intyg med motsvarande uppgifter undertecknat av kommunsekreterare eller liknande administrativ funktion inom organisationen.

Blankett för fullmakt för ombud i e-tjänsten för statsbidrag

E-tjänsten ombudsansökan

 


Logga in till ombudsansökan

 

 

Fördela behörigheter

Det finns tre olika behörigheter i e-tjänsten: ombud, representant och uppgifts-samordnare. Personen som ska bli ombud loggar in i e-tjänsten med sitt BankID. Socialstyrelsen handlägger ansökan och fattar beslut.

I e-tjänsten kan ombudet bjuda in andra personer i organisationen som representant eller uppgiftssamordnare för att få hjälp med olika delar av ansökan.

En representant kan göra i stort sett samma saker som ett ombud, förutom att

 • bjuda in andra representanter
 • ta bort representanter
 • ta bort organisationen.

En uppgiftssamordnare kan inte påbörja en ny ansökan eller rekvisition, men hen kan fylla i och ändra uppgifter i en påbörjad ansökan. Hen kan inte skicka in ansökan.

Nedan beskrivs de olika användarrollerna och vilka behörigheter respektive roll har.

Behörighet

Ombud

Representant

Uppgiftssamordnare

Påbörja ett ärende

Ja

Ja

Nej

Fylla i uppgifter

Ja

Ja

Ja

Ändra uppgifter

Ja

Ja

Ja

Ändra kontaktperson

Ja

Ja

Ja

Skicka in ärende

Ja

Ja

Nej

Bjuda in representant

Ja

Nej

Nej

Bjuda in uppgiftssamordnare

Ja

Ja

Nej

Ändra Mina kontaktuppgifter

Ja

Ja

Ja

Har automatisk behörighet i alla bidrag

Ja

Ja

Ja

Ta bort representant

Ja

Nej

Nej

Ta bort uppgiftssamordnare

Ja

Ja

Nej

Ta bort eget konto

Ja

Ja

Ja

Ta bort organisation

Ja

Nej

Nej

 

Personuppgifter

Här kan du läsa om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter

Kontakt

Har du frågor om e-tjänsten?
Publiceringsdatum: