Om statsbidrag

Statsbidrag är ett verktyg för att uppnå politiska mål, till exempel genom att stimulera kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsen fördelar och redovisar statsbidrag på uppdrag av Regeringskansliet.
Riktlinjer för användning av statsbidrag på grund av covid-19

Många organisationer hör av sig till Socialstyrelsen med anledning av ändrade förutsättningar att genomföra sina planerade verksamheter. Vi har full förståelse för det. Nedan kan du läsa om riktlinjer för hanteringen av statsbidrag utifrån den rådande situationen.

Riktlinjer för användning av statsbidrag med anledning av covid-19

Typer av statsbidrag

Det finns olika typer av statsbidrag:

 • Organisationsbidrag
  Generella bidrag till ideella organisationer. Bidraget avgränsas inte till särskilda verksamheter.

 • Verksamhetsbidrag
  Bidrag riktade till en eller flera angivna verksamheter som organisationen bedriver. Här kan staten ställa tydliga krav på motprestation, måluppfyllelse och resultat.

 • Stimulansbidrag 
  Utvecklingsbidrag och tidsbegränsade bidrag för ett särskilt verksamhetsområde. Riktas ofta till offentlig sektor.

 • Projektbidrag 
  Bidrag riktade till att genomföra ett projekt, alltså en verksamhet som är avgränsad bland annat i tid.

 • Transferering 
  Bidrag som betalas direkt till mottagaren utan motprestation, till exempel utbetalning till annan myndighet.

Vi fördelar vissa statsbidrag utifrån ansökan och andra statsbidrag efter rekvisition eller direktutbetalningar, så kallade transfereringar.

Vem kan söka statsbidrag?

Statsbidragen riktar sig främst till civila samhällets organisationer, kommuner, regioner och länsstyrelser. Enskilda personer kan inte söka statsbidrag hos Socialstyrelsen.

Hur söker man statsbidrag?

Intressenter kan söka eller rekvirera statsbidrag via vår e-tjänst. För att kunna söka eller rekvirera statsbidrag i e-tjänsten måste organisationen först ha ett godkänt ombud.

Alla statsbidrag ingår ännu inte i e-tjänsten. För de bidrag som inte omfattas av e-tjänsten sker ansökan eller rekvisition via en blankett som finns på informationssidan för det aktuella statsbidraget.

Statsbidragen är öppna för ansökan eller rekvisition under en viss tidsperiod. I statsbidragskalendern visas vilka perioder som gäller för olika statsbidrag. Genom att klicka på rubrikerna i huvudmenyn (organisationer, kommuner, regioner och övriga) kan du också få upp en lista över vilka statsbidrag som är öppna för utlysning just nu.

Vi rekommenderar att den som ska söka förbereder sin ansökan eller rekvisition genom att läsa på om det aktuella statsbidraget. På informationssidan för varje statsbidrag beskrivs villkoren för bidraget. Där framgår även om statsbidraget ska sökas via e-tjänst eller blankett. Där hittar du också anvisningar och vilka uppgifter som organisationen behöver skicka med.

Försök om möjligt att ha alla nödvändiga uppgifter till hands innan ansökan eller rekvisitionen påbörjas i e-tjänsten. I många fall krävs det till exempel att ni laddar upp olika bilagor i formuläret.

Återrapportering av statsbidrag

Organisationer som har beviljats statsbidrag ska återrapportera hur de använt medlen. I slutet av varje bidragsår, eller i början av året därpå, skickar vi ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren.

Medel som inte har förbrukats före den 31 december det aktuella bidragsåret ska i regel återbetalas. Bidragsmottagare kan även bli återbetalningsskyldiga om medlen inte använts enligt villkoren för statsbidraget. Ett sådant villkor är att återrapporteringen ska ha kommit in till oss inom den tidsram som anges. Vi fakturerar berörda bidragsmottagare.

Publiceringsdatum: