Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder

Öppet för ansökan 22 februari 2019
Status: Senast den 22 februari ska ansökan om 2019 års statsbidrag ha kommit in.

Vilka kan söka

Organisationer som företräder professioner, för insatser som främjar arbetet med stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och sjukvården.

Hur söker du?

Du söker statsbidrag genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut och låt behörig person underteckna den innan du skickar ansökan med handlingar till:

Socialstyrelsen
Statsbidrag
106 30 Stockholm

Ansökan om statsbidrag för 2019 ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 22 februari 2019.

Ansökningsblankett

Anvisningar

Vad är syftet med bidraget?

Statsbidraget syftar till att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor i hälso- och sjukvården.

Uppdrag att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för att förebygga kroniska sjukdomar

Hur mycket pengar finns att fördela?

Socialstyrelsen har 10 miljoner kronor att fördela för 2019.

När får du beslut?

Samtliga sökande får sitt beslut i slutet av mars 2019.

Reviderad plan och budget för 2019

Om organisationen inte beviljas ansökt belopp ska du skicka in en reviderad plan och budget för 2019. Blanketten ska vara inlämnad till Socialstyrelsen senast den 26 april 2019. Vi lägger ut blankett för reviderad plan och budget på webbplatsen.

Hur redovisar du?

De organisationer som beviljas statsbidrag för 2019 ska senast den 1 februari 2020 återrapportera hur bidraget har använts. Vi skickar ut blankett och instruktioner för detta till de berörda organisationerna i god tid.

Medel som inte har förbrukats den 31 december 2019 ska återbetalas.