Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder

Stängt för ansökan 26 mars 2018
Status: Vi har fattat beslut om fördelning för 2018.

Syfte med bidraget

Statsbidraget syftar till att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor i hälso- och sjukvården.

Uppdrag att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för att förebygga kroniska sjukdomar

Berörda

Organisationer som företräder professioner, för insatser som främjar arbetet med stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och sjukvården.

Bidragets storlek

Socialstyrelsen har fördelat 10 miljoner kronor att för 2018.

Fördelningslista

Reviderad plan och budget för 2018

Du ska skicka in en reviderad plan med budgetuppställning till Socialstyrelsen senast den 30 juni 2018. Budgeten ska vara uppställd utifrån beviljade delmål. 

Blankett, reviderad budget

Återrapportering till Socialstyrelsen

De organisationer som beviljas statsbidrag för 2018 ska senast den 1 februari 2019 återrapportera hur bidraget har använts. Vi skickar ut blankett och instruktioner för detta till berörda i god tid.

Medel som inte har förbrukats den 31 december 2018 ska återbetalas.