Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder

Statsbidraget finns för att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor i hälso- och sjukvården.
Utlysningsdatum: 2019-12-03
Sista ansökningsdag: 2020-02-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Status:

Ansökan ha kommit in till oss senast den 15 februari 2020. K

Syftet med statsbidraget

Statsbidraget syftar till att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor i hälso- och sjukvården.

Regeringsbeslut: Uppdrag att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för
prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för
att förebygga kroniska sjukdomar

Vilka som kan ansöka

Organisationer som företräder professioner, för insatser som främjar arbetet med stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och sjukvården. Ansökan ska vara undertecknad av behörig företrädare för organisationen som intygar att uppgifterna är riktiga.

Villkor för ansökan

Statsbidraget kan sökas för att under 2020 genomföra insatser/aktiviteter som främjar arbetet med att ge stöd med stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och sjukvården. Särskilt fokus bör ligga på de grupper som har störst behov av insatser både medicinskt och socioekonomiskt. Professionens organisationer bör samverka med relevanta nationella och sjukvårdsregionala programområden och samverkansgrupper inom ramen för landstingens gemensamma system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård.

Hur kan man ansöka

Ansökan om statsbidrag för 2020 ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 15 februari 2020.

Ansökan om statsbidrag för 2020 för insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder

Anvisningar för insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder 2020

Hur prioriterar vi?

Ansökningarna kommer att bedömas i konkurrens utifrån tillgängliga medel att fördela i förhållande till statsbidragets ändamål.

Medel att fördela

Socialstyrelsen har 10 miljoner kronor att fördela för 2020.

Beslut på ansökan

Vi planerar att samtliga sökande får sitt beslut i slutet av mars 2020.

Reviderad plan och budget för 2020

Om organisationen inte beviljas ansökt belopp ska du skicka in en reviderad plan och budget för 2020. Blanketten ska vara inlämnad till Socialstyrelsen senast den 11 maj 2020. Mottagare som inte har beviljats hela det sökta beloppet ska senast den 11 maj 2020 lämna en reviderad budget enligt kostnadsposterna i ansökningsblanketten. Revideringsblanketten kommer att finnas på Socialstyrelsens webbplats under fliken statsbidrag, organisationer, insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder vid senare tillfälle.

Återrapportering till Socialstyrelsen

De regioner som har tagit emot statsbidrag för 2019 ska senast den 1 februari 2020 skicka in en redovisning om hur medlen har använts. Före årsskiftet 2019/2020 kommer vi att skicka ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2019 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Frida Azadi
Telefonnummer: 075-247 42 16