Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder

Statsbidraget finns för att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor i hälso- och sjukvården.
Utlysningsdatum: 2021-01-27
Sista ansökningsdag: 2021-03-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget syftar till att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor i hälso- och sjukvården.

Statsbidraget kan sökas för att under 2021 genomföra insatser som främjar arbetet med att ge stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och sjukvården. Särskilt fokus bör ligga på de grupper som har störst behov av insatser både medicinskt och socioekonomiskt. Professionens organisationer bör samverka med relevanta nationella och sjukvårdsregionala programområden och samverkansgrupper inom ramen för landstingens gemensamma system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård.

Regeringsbeslut: Uppdrag att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för
prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för
att förebygga kroniska sjukdomar

Vilka som kan ansöka

Organisationer som företräder professioner, för insatser som främjar arbetet med stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och sjukvården. 

Villkor för ansökan

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud.
    Läs mer om ombudsansökan.
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 15 mars 2021.

Ansök nu

 

Läs anvisningar för ansökan

Beslut på ansökan

Beslut för 2021 års statsbidrag fattas i maj 2021.

Reviderad plan och budget för 2021

Från och med verksamhetsåret 2021 kommer endast vissa utvalda bidragsmottagare att behöva lämna in en reviderad plan och budget. Berörda är de bidragsmottagare som:

  • Har fått ett belopp om 1 000 000 kronor eller mer.
  • Har fått avslag på ett eller flera verksamhetsmål/delmål i ansökan vilket framgår i beslut om bifall.
  • Har beviljats medel för första gången.
  • Bedömts behöva lämna in en reviderad plan och budget av annan orsak.

Information om reviderad plan och budget och vilka bidragsmottagare som kommer att behöva lämna in en sådan kommer att meddelas per e-post efter det att samtliga beslut om bifall har skickats ut i statsbidraget.

Blanketten kommer att bifogas i mejlet, den kommer inte att publiceras på webbsidan.

Återrapportering till Socialstyrelsen

De regioner som beviljas statsbidrag för 2021 ska senast den 1 februari 2022 skicka in en redovisning om hur medlen har använts. Före årsskiftet 2021/2022 kommer vi att skicka ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2021 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Karin Blomdahl
Telefonnummer: 075-247 41 04