Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder

Statsbidraget finns för att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor i hälso- och sjukvården.
Utlysningsdatum: 2019-12-03
Sista ansökningsdag: 2020-02-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget syftar till att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor i hälso- och sjukvården.

Regeringsbeslut: Uppdrag att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för
prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för
att förebygga kroniska sjukdomar

Vilka som kan ansöka

Organisationer som företräder professioner, för insatser som främjar arbetet med stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och sjukvården. Ansökan ska vara undertecknad av behörig företrädare för organisationen som intygar att uppgifterna är riktiga.

Villkor för ansökan

Statsbidraget kan sökas för att under 2020 genomföra insatser/aktiviteter som främjar arbetet med att ge stöd med stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och sjukvården. Särskilt fokus bör ligga på de grupper som har störst behov av insatser både medicinskt och socioekonomiskt. Professionens organisationer bör samverka med relevanta nationella och sjukvårdsregionala programområden och samverkansgrupper inom ramen för landstingens gemensamma system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård.

Beslut på ansökan

Beslut är fattat för 2020.

Reviderad plan och budget för 2020

Mottagare som inte har beviljats hela det sökta beloppet ska senast den 30 juni 2020 lämna en reviderad budget enligt kostnadsposterna i ansökningsblanketten.

Blankett för reviderad plan och budget

Återrapportering till Socialstyrelsen

De regioner som har tagit emot statsbidrag för 2019 ska senast den 1 februari 2020 skicka in en redovisning om hur medlen har använts. Före årsskiftet 2019/2020 kommer vi att skicka ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2019 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Linda Eldestrand
Telefonnummer: 075-247 42 02