Kvinno- och tjejjourer

Stängt för ansökan 27 augusti 2018
Socialstyrelsen har fattat beslut om fördelning av statsbidraget för 2018.

Vilka kan söka?

  • Lokala ideella organisationer vars verksamhet riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt våldsutsatta flickor för att erbjuda dem stöd och skydd mot mäns våld och som bedriver verksamhet enligt 2 § förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer.
  • Riksorganisationer vars verksamhet avser att främja sådan verksamhet som bedrivs av de lokala organisationerna.

Regeringsbeslut
Förordning (2015:454) 
Förordningsförändring (SFS 2018:1515)

Vad är syftet med bidraget?

Syftet med statsbidraget är att stödja verksamhet som bedrivs av organisationer enligt 1 och 2 §§ förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Syftet med bidraget är också att stödja nationella insatser av riksorganisationer för att främja kvinno- och tjejjourer på lokal nivå. 

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för 2018 till kvinno- och tjejjourer
Anvisningar för ansökan om statsbidrag för 2018 till riksorganisationer som främjar lokala kvinno- och tjejjourers verksamhet

Hur mycket pengar har fördelats?

Socialstyrelsen har fördelat 50 miljoner kronor för 2018. 

Fördelningslista 2018

Hur redovisar du?

Organisationer som har tagit emot statsbidraget ska senast den 1 mars 2019 lämna en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen har använts till. Vi skickar information och uppföljningsblankett till bidragsmottagarna.

Medel som inte har förbrukats den 31 december 2018 ska återbetalas.