Insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Statsbidragets ska bidra till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre. Insatserna ska huvudsakligen rikta sig till personer som är över 61 år.
Utlysningsdatum: 2019-10-30
Sista ansökningsdag: 2019-12-09
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidragets syfte är att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre. Bidrag får lämnas för:

1. anordnande av aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans bland äldre,
2. skapande av mötesplatser för äldre och kontaktytor mellan äldre och yngre personer, 
3. åtgärder som möjliggör att fler äldre kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt.
Bidrag får även lämnas för andra åtgärder som bidrar till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre personer.

Vilka som kan ansöka

Ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som uppfyller vissa villkor kan söka bidraget.

Statsbidraget regleras i förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.

Villkor för ansökan

Du söker statsbidrag genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Läs också dokumentet Steg för steg - söka statsbidrag nedan. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut och låt behörig person underteckna den innan ni skickar ansökan med handlingar till:

Socialstyrelsen
Statsbidrag
106 30 Stockholm

Steg för steg: söka statsbidrag

Anvisningar

Ansökningsblankett verksamhetsbidrag

Ansökningsblankett projektbidrag

Beslut om fördelning 2019

Socialstyrelsen har fördelat ytterligare 18 500 000 kronor för 2019. Se fördelningslista nedan. 

Fördelningslista 2019

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska för 2019 senast den 30 mars 2020 återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren.

Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2019 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Organisationerna som tagit emot statsbidrag för 2020 ska senast den 30 mars 2021 skicka in en redovisning om hur medlen har använts.

Kontakt

Alma Haracic
Telefonnummer: 075-247 30 38