Insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Statsbidragets ska bidra till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre. Insatserna ska huvudsakligen rikta sig till personer som är över 62 år.
Utlysningsdatum: 2020-06-11
Sista ansökningsdag: 2020-07-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan
Rekvirera statsbidrag för 2020 till insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer, påfyllnadsmedel mot bakgrund av covid-19

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela ytterligare 48 500 000 kronor i statsbidrag till de ideella föreningar och stiftelser som beviljades medel den 2 mars 2020 i syfte att motverka ensamhet bland äldre personer, förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer.

Läs igenom anvisningarna noggrant.

Anvisningar

Rekvisitionsblankett

Regeringsbeslut 2020-06-04

Syfte med statsbidraget

Statsbidragets syfte är att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre.

Fördelningen avser en utökning av projekten eller verksamheten till följd av covid-19 och ska fördelas till de ideella föreningar och stiftelser som beviljades medel den 2 mars 2020.

Vilka som kan rekvirera

De ideella föreningar och stiftelser som beviljades medel den 2 mars 2020 har möjlighet att rekvirera enligt en fördelningsnyckel i syfte att utöka projekten eller verksamheten mot bakgrund av covid-19. I bifogad bilaga (länk nedan) framgår vilka organisationer som kan rekvirera medel och vilket belopp som kan rekvireras.

Villkor för rekvisition

Medlen till organisationer betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Rekvisitionen görs via blankett och postas till Socialstyrelsen, Statsbidrag, 106 30 Stockholm.

  1. Alla fält i rekvisitionsblanketten är obligatoriska att fylla i.
  2. Det är viktigt att ni kryssar i om organisationen vill rekvirera hela det beräknade beloppet eller del av det beräknade beloppet. 
  3. Innan ni skickar in rekvisitionsblanketten behöver behörig företrädare (firmatecknare) underteckna blanketten.
  4. Om ni har bytt behörig företrädare (firmatecknare) sedan den 2 mars 2020 behöver ni skicka in ett konstituerande protokoll där val av ny behörig företrädare framgår.
  5. Av fördelningsnyckeln anges vad respektive organisation högst kan rekvirera för belopp.  
  6. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 15 juli 2020 och medlen betalas ut vanligtvis inom 30 arbetsdagar.

Anvisningar

Rekvisitionsblankett

Medel att fördela

Socialstyrelsen har ytterligare 48 500 000 kronor att fördela för 2020.

Fördelningsnyckel

Reviderad plan och budget för 2020

De organisationer som har beviljats ett lägre belopp än det sökta ska lämna in en reviderad plan och budget senast den 20 mars 2020. Vi kommer att skicka information om detta till berörda och en blankett har tagits fram för ändamålet.

Blankett reviderad plan och budget för 2020

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast i mars året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Ann Bengtsson
Telefonnummer: 075-247 40 81