Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer 2021

Statsbidragets ska bidra till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre. Insatserna ska huvudsakligen rikta sig till personer som är över 62 år.
Utlysningsdatum: 2020-07-10
Sista ansökningsdag: 2020-09-23
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidragets syfte är att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre. Bidrag får lämnas för:

  1. anordnande av aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans bland äldre,
  2. skapande av mötesplatser för äldre och kontaktytor mellan äldre och yngre personer, och
  3. åtgärder som möjliggör att fler äldre kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt.

Bidrag får även lämnas för andra åtgärder som bidrar till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre personer.

Vilka som kan ansöka

Ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som uppfyller villkor kan söka bidraget.

Statsbidraget regleras i förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.

Villkor för ansökan

Du söker statsbidrag genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut och låt behörig person underteckna den innan ni skickar ansökan med handlingar till:

Socialstyrelsen, Statsbidrag, 106 30 Stockholm

Anvisningar

Ansökningsblankett verksamhetsbidrag

Ansökningsblankett projektbidrag

Beslut om fördelning för 2021

Socialstyrelsen har fördelat 18,5 miljoner kronor för 2021.

Fördelningslista för 2021

Reviderad plan och budget för 2021

De organisationer som har beviljats ett lägre belopp än det sökta ska lämna in en reviderad plan och budget senast den 20 mars 2021. Vi kommer att skicka information om detta till berörda och en blankett har tagits fram för ändamålet.

Blankett reviderad plan och budget för 20210

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 30 mars året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna har ändrats under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Ann Bengtsson
Telefonnummer: 075-247 40 81