Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer 2022

Statsbidragets ska bidra till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre. Insatserna ska huvudsakligen rikta sig till personer som är över 62 år.
Utlysningsdatum: 2022-02-14
Sista ansökningsdag: 2022-03-31
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Förlängning av ansökningstid

Socialstyrelsen förlänger ansökningstiden till och med den 31 mars 2022.

Syfte med statsbidraget

Statsbidragets syfte är att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre. Bidrag får lämnas för:

  1. anordnande av aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans bland äldre,
  2. skapande av mötesplatser för äldre och kontaktytor mellan äldre och yngre personer, och
  3. åtgärder som möjliggör att fler äldre kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt.

Bidrag får även lämnas för andra åtgärder som bidrar till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre personer.

Vilka som kan ansöka

Ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som uppfyller villkor kan söka bidraget.

Statsbidraget regleras i förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.

Medel att fördela

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 23 500 00 kronor i statsbidrag för år 2022.

Regleringsbrev

Villkor för ansökan

Du söker statsbidrag genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut och låt behörig person underteckna den innan ni skickar ansökan med handlingar till:

Socialstyrelsen, Statsbidrag, 106 30 Stockholm

Anvisningar

Ansökningsblankett verksamhetsbidrag

Ansökningsblankett projektbidrag

Beslut om fördelning för 2022

Fördelningslista

Information avseende reviderad plan och budget för 2022

Inga bidragsmottagare behöver lämna in en reviderad plan och budget för 2022.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Om organisationen mottagit statsbidrag som uppgår till fem prisbasbelopp, ska en granskning göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningsintyget bifogas med återrapporteringen. Nedan kan ni läsa mer i vägledningen till revisorer.

Vägledning för kvalificerad revisor inför granskning av beviljat statsbidrag.

Bidragsmottagare ska senast den 31 mars 2023 återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar en länk till ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren cirka sex veckor innan. Det är mycket viktigt att ni meddelar Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna har ändrats under bidragsåret.

Medel som inte har använts till och med den 31 december 2022 eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Beatrice Aradi
Telefonnummer: 075-247 35 84