Statsbidrag för 2020 till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer, våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer samt mot våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
Utlysningsdatum: 2020-05-07
Sista ansökningsdag: 2020-06-04
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stödja vissa ideella organisationer som med anledning av utbrottet av covid-19 behöver anpassa eller förstärka sin stödverksamhet för att möta ökade eller förändrade behov till följd av utbrottet av covid-19 inom följande områden:

  1. barn i utsatta situationer,
  2. våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer,
  3. våld i nära relationer,
  4. hedersrelaterat våld och förtryck.

Förordning (2020:265) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19

Frågor och svar

Kan vi söka för kostnader under början av året?

Eftersom det gäller anpassningar med anledning av utbrottet av covid-19 är det möjligt att ansöka om statsbidrag för kostnader från och med mars, om man anpassade/utökade stödverksamheten gentemot målgrupperna redan då.

Kan organisationer som verkar internationellt söka?

Nej inte för verksamhet som utförs internationellt. Statsbidraget är till organisationer med stödverksamhet gentemot målgrupper i Sverige.

Om vi arbetar både med barn i utsatta situationer och våldsområdet, vad ska vi kryssa för i ansökningsblanketten?

Kryssa för de målgrupperna som ni huvudsakligen arbetar med i den aktuella stödverksamheten. Beskriv vidare i kommentarsfältet vilka målgrupper ni har stödverksamhet för.

Gäller utlysningen olika typer av våld och förtryck, inklusive hatbrott, eller handlar det specifikt om våld i nära relationer?

Statsbidraget regleras i förordningen (2020:265) där det i 1 § står våldsutsatta hbtq-personer, det vill säga hatbrott skulle kunna inkluderas där, men i det här fallet gäller det en ökad utsatthet till följd av covid-19. Det handlar om en ökad våldsutsatthet med anledning av just utbrottet av covid-19, där isolering i hemmet kan öka förekomsten av till exempel våld i nära hbtq-relationer.

Hur definieras utsatta barn?

I förordningen (2020:265) som styr statsbidraget definieras inte barn i utsatta situationer vidare. Begreppet barn gäller personer under 18 år. Bidraget ska gå till organisationer som anpassar eller utökar stödverksamheter till barn i utsatta situationer. Har ni sådana och ni riktar er till barn under 18 år bör ni i ansökan beskriva den särskilda utsatthet som blivit för era målgrupper till följd av covid-19 samt redogöra för hur ni har eller planerar att anpassa/utöka och vilka ökade kostnader som det innebär.

Ska vi göra två olika ansökningar om vi arbetar inom området våld i nära relation och utsatta barn?

Ni fyller i en ansökningsblankett från samma organisation. Det är möjligt att kryssa i flera målgrupper. Ni ska i ansökan redogöra för om ni har flera stödverksamheter som ni planerar att anpassa/utöka till följd av covid-19. Beskriv era målgrupper även i fritextrutan i ansökningsblanketten.

Kan en lokal jour söka?

En lokal jour kan inte söka bidraget om det inte finns ett nationellt intresse (riksintresse) eller om ni anser er ha särskilda skäl. Läs i förordningen (2020:265) och anvisningar för bidraget. Observera att ha en nationell stödchatt eller telefonjour inte betecknas som riksintresse.

Kan en lokalförening ta del av bidraget vi sin riksorganisation?

En lokal kvinnojour kan ta del av bidraget via sin riksorganisation, om man är medlem i en sådan, och om den riksorganisationen beviljas bidrag. En ansökan ska då göras av riksorganisationen, inte av den lokala föreningen.

Kan trossamfund söka?

Nej, vid en tidigare prövning avseende övriga statsbidrag som Socialstyrelsen handlägger till ideella organisationer har trossamfund inte kunnat beviljas statsbidrag.

Kan stiftelser beviljas bidrag?

Nej, stiftelser kan inte söka. Det regleras i förordningen (2020:265) 3 §, förutsättningar för statsbidrag.

Vad menas med att organisationen huvudsakligen arbetar med ett eller flera av områdena i förordningen?

Det betyder att organisationen har en ordinarie stödverksamhet riktat till målgruppen. Sådant kan exempelvis framgå i organisationens stadgar.

 

Vilka som kan ansöka

Statsbidrag kan lämnas till ideella riksorganisationer eller ideella organisationer med ett nationellt intresse (riksintresse) som huvudsakligen bedriver verksamhet inom ett eller flera av områdena ovan.

Se definition av riksorganisation och riksintresse i anvisningarna nedan. 

Statsbidrag får även ges till lokala och regionala organisationer om särskilda skäl finns, vid en sådan prövning ska det särskilt beaktas vilka behov som finns inom det geografiska område där organisationen är verksam.

Villkor för ansökan

Läs om hur ansökan går till och om villkor för användningen av statsbidraget i anvisningarna

Ansökningsblankett

Medel att fördela

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 49 250 000 kronor till området barn i utsatta situationer och 49 250 000 kronor till våldsområdet.

Regleringsbrev, anslag 3:1

Regleringsbrev, anslag 5:2

Beslut på ansökan

Beslut skickades ut till samtliga sökanden den 26 juni via vanlig post.

Fördelningslista

Återrapportering till Socialstyrelsen

En organisation som har tagit emot bidrag ska senast den 15 mars 2021 lämna en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen har använts till i förhållande till syftet med bidraget. Vi skickar ut ett webbaserat återrapporteringsformulär i januari 2021 till den kontaktperson organisationen uppgav i samband med ansökan. Meddela oss om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Observera att om bidragsmottagaren är en riksorganisation som samordnar insatser till regionala och lokala verksamheter inom sin organisation är det den mottagande riksorganisationen som är ansvarig för en samlad återrapportering av medlen.

En organisation är skyldig att återbetala beviljade medel som helt eller delvis inte utnyttjas under bidragsåret samt om statsbidraget inte har använts enligt Socialstyrelsens beslut eller förordningens villkor.

Kontakt

Linda Eldestrand
Telefonnummer: 075-247 42 02