Statsbidrag för 2020 till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer, våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer samt mot våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
Utlysningsdatum: 2020-05-07
Sista ansökningsdag: 2020-06-04
Tid kvar att ansöka: 10 dagar

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stödja vissa ideella organisationer som med anledning av utbrottet av covid-19 behöver anpassa eller förstärka sin stödverksamhet för att möta ökade eller förändrade behov till följd av utbrottet av covid-19 inom följande områden:

  1. barn i utsatta situationer,
  2. våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer,
  3. våld i nära relationer,
  4. hedersrelaterat våld och förtryck.

Förordning (2020:265) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19

Vilka som kan ansöka

Statsbidrag kan lämnas till ideella riksorganisationer eller ideella organisationer med ett nationellt intresse (riksintresse) som huvudsakligen bedriver verksamhet inom ett eller flera av områdena ovan.

Se definition av riksorganisation och riksintresse i anvisningarna nedan. 

Statsbidrag får även ges till lokala och regionala organisationer om särskilda skäl finns, vid en sådan prövning ska det särskilt beaktas vilka behov som finns inom det geografiska område där organisationen är verksam.

Villkor för ansökan

Läs om hur ansökan går till och om villkor för användningen av statsbidraget i anvisningarna

Ansökningsblankett

Medel att fördela

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 49 250 000 kronor till området barn i utsatta situationer och 49 250 000 kronor till våldsområdet.

Regleringsbrev, anslag 3:1

Regleringsbrev, anslag 5:2

Beslut på ansökan

Vi fattar beslut om bidrag tidigast i juni månad.

Återrapportering till Socialstyrelsen

En organisation som har tagit emot bidrag ska senast den 15 mars 2021 lämna en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen har använts till i förhållande till syftet med bidraget. Vi skickar ut ett webbaserat återrapporteringsformulär i januari 2021 till den kontaktperson organisationen uppgav i samband med ansökan. Meddela oss om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Observera att om bidragsmottagaren är en riksorganisation som samordnar insatser till regionala och lokala verksamheter inom sin organisation är det den mottagande riksorganisationen som är ansvarig för en samlad återrapportering av medlen.

En organisation är skyldig att återbetala beviljade medel som helt eller delvis inte utnyttjas under bidragsåret samt om statsbidraget inte har använts enligt Socialstyrelsens beslut eller förordningens villkor.

Kontakt

Linda Eldestrand
Telefonnummer: 075-247 42 02