Statsbidrag för 2021 till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19 - rekvisition

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att efter rekvisition betala ut påfyllnadsmedel till organisationer som tidigare beviljats statsbidrag enligt förordning (2021:133) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19.
Utlysningsdatum: 2021-07-02
Sista ansökningsdag: 2021-12-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stödja vissa ideella organisationer som med anledning av utbrottet av covid-19 behöver anpassa eller förstärka sin stödverksamhet för att möta ökade eller förändrade behov till följd av utbrottet av covid-19 inom följande områden:

  1. barn i utsatta situationer,
  2. våldsutsatta kvinnor, barn och hbtqi-personer,
  3. våld i nära relationer,
  4. hedersrelaterat våld och förtryck

Förordning (2021:133) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19

Vilka som kan rekvirera

I fördelningslistan nedan framgår vilka organisationer som kan rekvirera medel. Det är endast de som under 2021 beviljades statsbidrag enligt förordning (2021:133) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19 som kan rekvirera medlen. Beloppet är uträknat enligt en procentuell fördelning av tidigare beviljat belopp i beslut om statsbidrag enligt förordning (2021:133).

Fördelningslista

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till och med den 31 december 2021 enligt tidigare ansökan samt förordning 2020:133 om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19 som kan rekvirera medlen.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (firmatecknare) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud.Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningslistan anges vad respektive organisation högst kan rekvirera för belopp.

Anvisningar 

Rekvirera nu

Medel att fördela

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att efter rekvisition betala ut 40 000 000 kronor till området barn i utsatta situationer och 40 000 000 kronor till våldsområdet för bidragsår 2021. Belopp som respektive organisation högst kan rekvirera anges i fördelningslistan. Beloppet är uträknat enligt en procentuell fördelning av tidigare beviljat belopp i beslut om statsbidrag enligt förordning (2020:133).
Ni kan dock välja att rekvirera ett lägre belopp.

Beslut och utbetalning

Utbetalning sker skyndsamt efter ni har rekvirerat i e-tjänsten. Ni har möjlighet att rekvirera ert belopp till och med en 1 december 2021.

Fördelningslista 2021

Återrapportering till Socialstyrelsen

En organisation som har tagit emot bidrag ska senast den 15 mars 2022 lämna en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen har använts till i förhållande till syftet med bidraget. Vi skickar ut ett webbaserat återrapporteringsformulär i januari 2022 till den kontaktperson organisationen uppgav i samband med ansökan. Meddela oss om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Återrapporteringen för rekvirerade medel samt beviljade medel från tidigare ansökan kommer att återrapporteras tillsammans, det vill säga ni kommer endast få en länk till ett återrapporteringsformulär. Det behövs alltså endast ett intyg från revisorns granskning för återrapporten som helhet (ansökta medel samt rekvirerade medel).

Om organisationen mottagit statsbidrag som överstigit fem prisbasbelopp, ska en granskning göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningsintyget bifogas återrapporteringen. Nedan kan ni läsa mer i vägledningen till revisorer.

Vägledning för kvalificerad revisor inför granskning av beviljat stadsbidrag.

Observera att om bidragsmottagaren är en riksorganisation som samordnar insatser till regionala och lokala verksamheter inom sin organisation är det den mottagande riksorganisationen som är ansvarig för en samlad återrapportering av medlen.

En organisation är skyldig att återbetala beviljade medel som helt eller delvis inte utnyttjas under bidragsåret samt om statsbidraget inte har använts enligt Socialstyrelsens anvisningar, beslut eller förordningens villkor.

Kontakt

Kristina Olofsson
Telefonnummer: 075-247 45 41

Kontakt

Peter Redving
Telefonnummer: 075-247 39 92