Statsbidrag för 2021 till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer, våldsutsatta kvinnor, barn och hbtqi-personer samt mot våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
Utlysningsdatum: 2021-03-15
Sista ansökningsdag: 2021-04-20
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan
Sista ansökningsdag är framflyttad till den 20 april.

Regeringen har aviserat om ytterligare 90 miljoner för det här ändamålet. Med anledning av det förlängs ansökningstiden en vecka, till och med den 20 april. Det innebär att det totala anslaget är 130 miljoner. Med anledning av det har ni som redan skickat in er ansökan möjlighet att komplettera om behov finns. Kompletteringar skickas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se . Ange dnr för inskickad ansökan.

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stödja vissa ideella organisationer som med anledning av utbrottet av covid-19 behöver anpassa eller förstärka sin stödverksamhet för att möta ökade eller förändrade behov till följd av utbrottet av covid-19 inom följande områden:

  1. barn i utsatta situationer,
  2. våldsutsatta kvinnor, barn och hbtqi-personer,
  3. våld i nära relationer,
  4. hedersrelaterat våld och förtryck.

Förordning (2021:133) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19

Frågor och svar

Vilken tidsperiod kan vi söka statsbidrag för?

Bidraget kan täcka kostnader för verksamhet under hela år 2021. Det går därför bra att söka bidrag för kostnader för redan genomförda insatser under året från den 1 januari, om det är så att ni redan har anpassat er stödverksamhet med anledning av coronapandemin under hela år 2021.

Kan organisationer som verkar internationellt söka?

Nej inte för verksamhet som utförs internationellt. Statsbidraget är till organisationer med stödverksamhet gentemot målgrupper i Sverige.

Om vi arbetar både med barn i utsatta situationer och våldsområdet, vad ska vi kryssa för i ansökningsblanketten?

Kryssa för de målgrupperna som ni huvudsakligen arbetar med i den aktuella stödverksamheten. Beskriv vidare i kommentarsfältet vilka målgrupper ni har stödverksamhet för.

Gäller utlysningen olika typer av våld och förtryck, inklusive hatbrott, eller handlar det specifikt om våld i nära relationer?

Statsbidraget regleras i förordningen (2021:133) där det i 1 § står våldsutsatta hbtqi-personer, det vill säga hatbrott skulle kunna inkluderas där, men i det här fallet gäller det en ökad utsatthet till följd av covid-19. Det handlar om en ökad våldsutsatthet med anledning av just utbrottet av covid-19, där isolering i hemmet kan öka förekomsten av till exempel våld i nära hbtq-relationer.

Hur definieras utsatta barn?

I förordningen (2021:133) som styr statsbidraget definieras inte barn i utsatta situationer vidare. Begreppet barn gäller personer under 18 år. Bidraget ska gå till organisationer som anpassar eller utökar stödverksamheter till barn i utsatta situationer. Har ni sådana och ni riktar er till barn under 18 år bör ni i ansökan beskriva den särskilda utsatthet som blivit för era målgrupper till följd av covid-19 samt redogöra för hur ni har eller planerar att anpassa/förstärka och vilka ökade kostnader som det innebär.

Ska vi göra två olika ansökningar om vi arbetar inom området våld i nära relation och utsatta barn?

Ni fyller i en ansökningsblankett från samma organisation. Det är möjligt att kryssa i flera målgrupper. Ni ska i ansökan redogöra för om ni har flera stödverksamheter som ni planerar att anpassa/förstärkatill följd av covid-19. Beskriv era målgrupper även i fritextrutan i ansökningsblanketten.

Kan en lokal jour söka?

En lokal jour kan inte söka bidraget om det inte finns ett nationellt intresse (riksintresse) eller om ni anser er ha särskilda skäl. Läs i förordningen (2021:133) och anvisningar för bidraget om villkor för särskilda skäl. Observera att ha en nationell stödchatt eller telefonjour inte betecknas som riksintresse.

Kan en lokalförening ta del av bidraget via sin riksorganisation?

En lokal förening kan ta del av bidraget via sin riksorganisation, om man är medlem i en sådan, och om den riksorganisationen beviljas bidrag. En ansökan ska då göras av riksorganisationen, inte av den lokala föreningen. Om den lokala föreningen inte är medlem i en riksorganisation men arbetar inom områdena 2-4 (det vill säga området våld i nära relationer/våldsutsatthet) kan den lokala föreningen ansöka med ”särskilda skäl. Se anvisningar.

Kan trossamfund söka?

Nej, vid en tidigare prövning avseende övriga statsbidrag som Socialstyrelsen handlägger till ideella organisationer har trossamfund inte kunnat beviljas statsbidrag.

Kan stiftelser beviljas bidrag?

Nej, stiftelser kan inte söka. Det regleras i förordningen (2021:133) 3 §, förutsättningar för statsbidrag.

Vad menas med att organisationen huvudsakligen arbetar med ett eller flera av områdena i förordningen?

Det betyder att organisationen har en ordinarie stödverksamhet riktat till målgruppen. Sådant kan exempelvis framgå i organisationens stadgar.

 

Vilka som kan ansöka

Statsbidrag kan lämnas till ideella riksorganisationer eller ideella organisationer med ett nationellt intresse (riksintresse) som huvudsakligen bedriver verksamhet inom ett eller flera av områdena ovan.

Se definition av riksorganisation och riksintresse i anvisningarna nedan. 

Statsbidrag får även ges till lokala och regionala organisationer om särskilda skäl finns. Se anvisningar och förordning för att läsa om särskilda skäl. 

Villkor för ansökan

Läs om hur ansökan går till och om villkor för användningen av statsbidraget i anvisningarna

Ansök nu

Medel att fördela

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 19 250 000 kronor till området barn i utsatta situationer och 19 250 000 kronor till våldsområdet för bidragsår 2021.

Regeringen har ytterligare aviserat om 90 miljoner för ändamålet i vårändringsbudgeten vilket betyder att Socialstyrelsen kommer att fördela ca 130 miljoner i det här statsbidraget.

Regleringsbrev, anslag 3:1

Regleringsbrev, anslag 5:2

Beslut på ansökan

Beslut skickades ut till samtliga sökanden i juni. 

Återrapportering till Socialstyrelsen

En organisation som har tagit emot bidrag ska senast den 15 mars 2022 lämna en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen har använts till i förhållande till syftet med bidraget. Vi skickar ut ett webbaserat återrapporteringsformulär i januari 2022 till den kontaktperson organisationen uppgav i samband med ansökan. Meddela oss om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Observera att om bidragsmottagaren är en riksorganisation som samordnar insatser till regionala och lokala verksamheter inom sin organisation är det den mottagande riksorganisationen som är ansvarig för en samlad återrapportering av medlen.

En organisation är skyldig att återbetala beviljade medel som helt eller delvis inte utnyttjas under bidragsåret samt om statsbidraget inte har använts enligt Socialstyrelsens beslut eller förordningens villkor.

Kontakt

Linda Eldestrand
Telefonnummer: 075-247 42 02