Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till ideella föreningar och stiftelser

Socialstyrelsen har fått ett nytt uppdrag från regeringen, att under 2020–2022 fördela utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer m.m. Statsbidraget ska ge ideella föreningar och stiftelser möjligheten att utveckla sitt arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Under 2020 kommer Socialstyrelsen att fördela 8 miljoner kronor till ideella föreningar och stiftelser för detta ändamål.
Utlysningsdatum: 2020-04-04
Sista ansökningsdag: 2020-06-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet. Statsbidraget syftar till att ideella föreningar och stiftelser som bedriver verksamhet på lokal nivå ska kunna utveckla sitt arbete i enlighet med uppdraget. Medlen ska bidra till att utveckla sådan verksamhet som förbättrar det direkta stödet till den enskilda individen. I detta syfte får medlen också användas till kompetensutveckling.

Uppdraget 
Bilaga till uppdrag 

Vilka som kan ansöka

Ideella föreningar och stiftelser som bedriver verksamhet på lokal nivå kan ansöka om medlen.

Villkor för ansökan

Ansökningstiden för 2020 gick ut den 1 juni 2020.

Läs om ansökningsförfarandet samt om villkor för användningen av medel i Socialstyrelsens anvisningar.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Ideella föreningar och stiftelser som har tagit emot statsbidraget ska senast den 31 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Detta sker genom att vi i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå skickar ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela oss om ni ändrar kontaktperson under bidragsåret. 

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett sådant villkor är att återrapporteringen sker inom angiven tidsram. Vi fakturerar berörda bidragsmottagare.

Fördelning för 2020

Socialstyrelsen har för 2020 fördelat 8 miljoner kronor, se fördelningslista nedan.

Fördelningslista - Våld i nära relationer 2020

Beslut på ansökan

Samtliga sökande har fått beslut på sin ansökan

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075-247 41 76