Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till ideella föreningar och stiftelser

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2020–2022 fördela utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer m.m. Statsbidraget ska ge ideella föreningar och stiftelser möjligheten att utveckla sitt arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Statsbidraget för 2022 fördelas under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet. För år 2021 fanns 4 miljoner kronor att fördela i detta bidrag.
Utlysningsdatum: 2021-10-18
Sista ansökningsdag: 2021-12-15
Tid kvar att ansöka: 53 dagar

Syfte med statsbidraget

En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet. Statsbidraget syftar till att ideella föreningar och stiftelser som bedriver verksamhet på lokal nivå ska kunna utveckla sitt arbete i enlighet med uppdraget. Medlen ska bidra till att utveckla sådan verksamhet som förbättrar det direkta stödet till den enskilda individen. I detta syfte får medlen också användas till kompetensutveckling.

Uppdraget för år 2021. Länken uppdateras med uppdraget för 2022 när myn-digheten får det.

Vilka som kan ansöka

Ideella föreningar och stiftelser som bedriver verksamhet på lokal nivå kan ansöka om medlen.

Observera att utvecklingsmedel till kvinno- och tjejjourer endast kan lämnas för sådan verksamhet som inte omfattas av förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Medel kan inte sökas för att täcka personalkostnader eller lokalhyra för skyddat boende.

Villkor för ansökan

Ansökan görs i Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka om statsbidrag i e-tjänsten måste den ideella föreningen eller stiftelsen ha ett godkänt ombud.

Mer om ombudsansökan

Läs om ansökningsförfarandet samt om villkor för användningen av medel i Socialstyrelsens anvisningar

Ansök nu

Återrapportering till Socialstyrelsen

Ideella föreningar och stiftelser som har tagit emot statsbidraget ska senast den 28 februari året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Detta sker genom att vi i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå skickar ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela oss om ni ändrar kontaktperson under bidragsåret. 

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett sådant villkor är att återrapporteringen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Medel att fördela

Socialstyrelsen inväntar regeringens beslut om hur mycket medel som ska fördelas för 2022. Det kommer att läggas upp här.

Socialstyrelsen har för 2021 fördelat 4 miljoner kronor, se fördelningslista nedan.

Fördelningslista - Våld i nära relationer 2021

 

Kontakt

Mot våld i nära relationer
Telefonnummer: 075-247 41 04