Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till ideella föreningar och stiftelser

Socialstyrelsen har fått ett nytt uppdrag från regeringen, att under 2020–2022 fördela utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer m.m. Statsbidraget ska ge ideella föreningar och stiftelser möjligheten att utveckla sitt arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Under 2020 kommer Socialstyrelsen att fördela 8 miljoner kronor till ideella föreningar och stiftelser för detta ändamål.
Utlysningsdatum: 2020-04-20
Sista ansökningsdag: 2020-06-01
Tid kvar att ansöka: 7 dagar

Syfte med statsbidraget

En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet. Statsbidraget syftar till att ideella föreningar och stiftelser som bedriver verksamhet på lokal nivå ska kunna utveckla sitt arbete i enlighet med uppdraget. Medlen ska bidra till att utveckla sådan verksamhet som förbättrar det direkta stödet till den enskilda individen. I detta syfte får medlen också användas till kompetensutveckling.

Uppdraget 
Bilaga till uppdrag 

Vilka som kan ansöka

Ideella föreningar och stiftelser som bedriver verksamhet på lokal nivå kan ansöka om medlen.

Ansökan hanteras i Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka om statsbidrag i e-tjänsten måste den ideella föreningen eller stiftelsen ha ett godkänt ombud.

Om er förening eller stiftelse inte har ett ombud läs här för hur ni går tillväga.

Villkor för ansökan

Läs om ansökningsförfarandet samt om villkor för användningen av medel i Socialstyrelsens anvisningar.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Ideella föreningar och stiftelser som har tagit emot statsbidraget ska senast den 31 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Detta sker genom att vi i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå skickar ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela oss om ni ändrar kontaktperson under bidragsåret. 

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett sådant villkor är att återrapporteringen sker inom angiven tidsram. Vi fakturerar berörda bidragsmottagare.

Bidrag under tidigare år

Under 2019 fördelade Socialstyrelsen 10 miljoner kronor till ideella föreningar och stiftelser.

Fördelningslista 2019

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075-247 41 76