Statsbidrag för att säkerställa tillgång till ambulans-flygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till företag som utför patienttransporter med ambulansflyg på uppdrag av hälso- och sjukvården.
Utlysningsdatum: 2021-08-23
Sista ansökningsdag: 2021-08-31
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet är att säkerställa att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter dygnet runt under utbrott av sjukdomen covid-19.

Vilka som kan ansöka

Företag som kan söka:

  1. utför patienttransporter med ambulansflyg på uppdrag av hälso- och sjukvården. Med ambulansflyg avses ett flygplan som är utrustat för ambulanstransport av patienter i behov av avancerad hälso- och sjukvård.

  2. har haft avtal med hälso- och sjukvården gällande patienttransporter med ambulansflyg sedan den 1 januari 2020.

Företag som inte kan söka:

  1. var i svårigheter den 31 december 2019 enligt definitionen i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd för-klaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, i den ursprungliga lydelsen, eller
  2. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd från en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Statsbidraget regleras i förordningen (SFS 2021:198) om statsbidrag för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19.

Läs mer i Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Villkor för ansökan

Statsbidraget kan sökas för icke täckta fasta kostnader som har uppstått i företagets ambulansflygverksamhet under perioderna från och med den 1 april 2021 till och med den 15 augusti 2021 till följd av utbrottet av sjukdomen covid-19. Med icke täckta fasta kostnader avses de fasta kostnader som har uppstått i företagets ambulansflygverksamhet under perioden den 1 april 2021 till och med den 15 augusti och som, inte ersatts av täckningsbidrag eller av försäkringar och stöd med anledning av utbrott av sjukdomen covid-19. Med täckningsbidrag avses intäkter efter att rörliga kostnader har dragits av.

Ansökan är uppdelad i två ansökningsomgångar:

  1. 1 januari 2021 till den 31 mars 2021 samt,
  2. 1 april 2021 till den 20 juni 2021.

Statsbidraget får inte överstiga 70 procent av de icke täckta fasta kostnaderna. Statsbidraget och övriga intäkter i företagets ambulansflygverksamhet får tillsammans inte överstiga kostnaderna för att erbjuda hälso- och sjukvården patienttransporter med ambulansflyg under perioden bidraget avser.

Ansökan för andra ansökningsomgången (gällande 1 april 2021 – 15 augusti 2021) ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 31 augusti 2021.

Anvisningar - statsbidrag för att säkerställa tillgången till ambulansflygtransporter - omgång 2

Ansökningsblankett andra ansökningsomgången - statsbidrag för att säkerställa tillgången till ambulansflygtransporter

Medel att fördela

Statsbidrag får lämnas till ett högsta belopp om 18 000 000 kronor per företag för den totala perioden för statsbidraget vilket är den 1 januari 2021 till den 15 augusti 2021. Tillgängliga medel för uppdraget är 62 000 000 kronor.

Om det beviljade beloppet för första ansökningsomgången (1 januari – 31 mars 2021) och sökt belopp för andra ansökningsomgången (1 april – 15 augusti 2021) totalt överstiger 16 000 000 kronor behöver ni inkomma med uppgifter som specificerar vilka av era kostnader ni haft från den 1 juli 2021 till och med den 15 augusti 2021. Detta med anledning av 7 § i förordningen (2021:198).

Beslut på ansökan

Socialstyrelsen beräknar att fatta beslut om bidrag för andra ansökningsomgången senast november 2021.

Kontakt

Fatima Vejsel
Telefonnummer: 075-247 46 95