Stimulansmedel för arbete mot våld i nära relationer till Uppsala universitet och Linköpings universitet

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2020–2022 fördela utvecklingsmedel, stimulansmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m. Statsbidraget ska ge Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn) möjligheten att stärka arbetet mot våld i nära relation, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
Utlysningsdatum: 2022-01-21
Sista ansökningsdag: 2022-02-28
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet. Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid) kan ansöka om särskilda stimulansmedel inom ramen för uppdraget om kompetensstöd. Medlen kan användas för informations- och utbildningsinsatser, riktade insatser för vissa grupper eller för utvecklingsarbeten.

Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m.

Vilka som kan ansöka

Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid) kan ansöka om särskilda stimulansmedel inom ramen för uppdraget.

Villkor för ansökan 

Ansök om medel via socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka måste ni först ha ett godkänt ombud.

Mer om ombudsansökan

Anvisningar för rekvisition 2022

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 31 mars 2023 återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen kommer att skicka ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till respektive bidragsmottagares registratur. 

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett villkor är att återrapporteringen sker inom den angivna tidsra-men. Om ni inte har använt hela beloppet till och med den 31 december 2022 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fakturerar berörda mottagare.

Kontakt

Mot våld i nära relationer
Telefonnummer: 075-247 33 42