Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till länsstyrelser, Uppsala universitet och Linköpings universitet

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela ytterligare 8,8 miljoner kronor till Länsstyrelser, Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn) för arbetet mot våld i nära relationer. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2020–2022 fördela utvecklingsmedel, stimulansmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m. Statsbidraget ska ge Länsstyrelser, Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn) möjligheten att stärka arbetet mot våld i nära relation, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
Utlysningsdatum: 2021-07-02
Sista ansökningsdag: 2021-09-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet. Länsstyrelser, Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid) kan rekvirera särskilda stimulansmedel inom ramen för uppdraget om kompetensstöd. Medlen kan användas för informations- och utbildningsinsatser, riktade insatser för vissa grupper eller för utvecklingsarbeten.

Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m.

Uppdrag att fördela påfyllnadsmedel 

Bilaga - belopp att rekvirera (påfyllnadsmedel)

Vilka som kan rekvirera

Länsstyrelserna, Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid) kan rekvirera särskilda stimulansmedel inom ramen för uppdraget.

Villkor för rekvisition av påfyllnadsmedel

Rekvirera medel via socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka måste ni först ha ett godkänt ombud.

Mer om ombudsansökan

Anvisningar för rekvisition 2021

Återrapportering till Socialstyrelsen

Mottagare av statsbidraget ska senast den 31 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Detta sker genom att vi i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå skickar ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela oss om ni ändrar kontaktperson under bidragsåret. 

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett sådant villkor är att återrapporteringen sker inom angiven tidsram. Vi fakturerar berörda bidragsmottagare.

Beslut om fördelning för 2021

Socialstyrelsen ska fördela 8,8 miljoner kronor ytterligare för 2021, se fördelningslista nedan. 

Fördelningslista 2021

Kontakt

Mot våld i nära relationer
Telefonnummer: 075-247 41 04