Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till länsstyrelser, Uppsala universitet och Linköpings universitet

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2020–2022 fördela utvecklingsmedel, stimulansmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m. Statsbidraget ska ge Länsstyrelser, Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn) möjligheten att stärka arbetet mot våld i nära relation, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Särskilda stimulansmedel för 2021 fördelas under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet. För 2020 fanns 7 miljoner kronor avsatta för detta ändamål.
Utlysningsdatum: 2020-09-25
Sista ansökningsdag: 2020-11-10
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet. Länsstyrelser, Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid) kan ansöka om särskilda stimulansmedel inom ramen för uppdraget om kompetensstöd. Medlen kan användas för informations- och utbildningsinsatser, riktade insatser för vissa grupper eller för utvecklingsarbeten.

Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m.

Bilaga – Anvisningar för utvecklingsmedel

Vilka som kan ansöka

Länsstyrelserna, Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid) kan ansöka om särskilda stimulansmedel inom ramen för uppdraget.

Villkor för ansökan

Ansökan sker via socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka måste ni först ha ett godkänt ombud.

Mer om ombudsansökan

Anvisningar för ansökan 2021

Ansök nu

 

Återrapportering till Socialstyrelsen

Mottagare av statsbidraget ska senast den 31 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Detta sker genom att vi i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå skickar ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela oss om ni ändrar kontaktperson under bidragsåret. Länk för 2019 års återrapportering har skickats till berörda aktörer.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett sådant villkor är att återrapporteringen sker inom angiven tidsram. Vi fakturerar berörda bidragsmottagare.

Beslut om fördelning för 2020

Socialstyrelsen har fördelat 7 miljoner kronor för 2020, se fördelningslista nedan. Samtliga sökande har fått beslut på sin ansökan.

Fördelningslista 2020

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075-247 41 76