Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till länsstyrelser, Uppsala universitet och Linköpings universitet

Socialstyrelsen har fått ett nytt uppdrag från regeringen, att under 2020–2022 fördela utvecklingsmedel, stimulansmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m. Statsbidraget ska ge Länsstyrelser, Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn) möjligheten att stärka arbetet mot våld i nära relation, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. För 2020 är 7 miljoner kronor avsatta för detta ändamål.
Utlysningsdatum: 2020-04-20
Sista ansökningsdag: 2020-05-27
Tid kvar att ansöka: 2 dagar

Syfte med statsbidraget

En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet. Länsstyrelser, Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid) kan ansöka om särskilda stimulansmedel inom ramen för uppdraget om kompetensstöd. Medlen kan användas för informations- och utbildningsinsatser, riktade insatser för vissa grupper eller för utvecklingsarbeten.

Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m.

Bilaga – Anvisningar för utvecklingsmedel

Vilka som kan ansöka

Länsstyrelserna, Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid) kan ansöka om särskilda stimulansmedel inom ramen för uppdraget.

Villkor för ansökan

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni ansöker om bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Anvisningar för ansökan 2020

Återrapportering till Socialstyrelsen

Mottagare av statsbidraget ska senast den 31 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Detta sker genom att vi i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå skickar ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela oss om ni ändrar kontaktperson under bidragsåret. Länk för 2019 års återrapportering har skickats till berörda aktörer.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett sådant villkor är att återrapporteringen sker inom angiven tidsram. Vi fakturerar berörda bidragsmottagare.

Bidrag under tidigare år

Under 2019 fördelade Socialstyrelsen 5 miljoner kronor till länsstyrelser och Uppsala universitet (NCK).

Fördelningslista för 2019

Anvisningar för ansökan 2019

Regeringens beslut den 28 januari 2016 nr II:3

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075-247 41 76