Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Statsbidraget finns för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.
Utlysningsdatum: 2019-01-18
Sista ansökningsdag: 2019-02-22
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare. 

Vilka som kan ansöka

Länsstyrelser och Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK).

Villkor för ansökan

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet nedan.

Anvisningar för ansökan

Regeringens beslut den 28 januari 2016 nr II:3

Beslut om fördelning för 2019

Socialstyrelsen har fattat beslut om fördelningen av 2019 års medel, se fördelningslista nedan.

Fördelningslista 2019

Återrapportering till Socialstyrelsen

Länsstyrelser som tagit emot statsbidraget samt NCK ska senast den 31 mars året efter bidragsåret ha lämnat en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut blanketter och information om detta till berörda.

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075-247 41 76