Förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa inom primärvården

Statsbidraget finns för utvecklingsarbete i primärvården med att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa.
Utlysningsdatum: 2019-12-03
Sista ansökningsdag: 2020-02-15
Tid kvar att ansöka: 17 dagar

Status:

Ansökan ha kommit in till oss senast den 15 februari 2020.

Syftet med statsbidraget

Statsbidraget syftar till att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa i primärvården.

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av region för att utveckla primärvårdens arbete med att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa.

Villkor för ansökan

Statsbidraget kan sökas för att under 2020 genomföra utvecklingsarbete för att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa. Statsbidrag för 2020 lyses ut under förutsättning att Riksdagen beviljar medel.Det kommer att vara möjligt för regionen att få expertstöd från Socialstyrelsen för att genomföra utvecklingsarbetet. Socialstyrelsen kommer till exempel kunna bidra med:

  • kunskap om de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

  • underlag till stöd för styrning och ledning för arbetet med levnadsvanor

  • stöd till metodik för förbättringsarbete.

Hur kan man ansöka

Ansökan om statsbidrag för 2020 ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 15 februari 2020.

Ansökningsblankett för 2020

Anvisningar för att ansöka om statsbidrag för 2020

Hur prioriterar vi?

Vid fördelning av medel kommer Socialstyrelsen att prioritera de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla uppdragets mål. Ansökningar från de regioner som redan har startat utvecklingsarbeten kommer att prioriteras

Medel att fördela

Socialstyrelsen har 15 miljoner kronor att fördela för 2020.

Beslut på ansökan

Vi planerar att samtliga sökande får sitt beslut i slutet av mars 2020.

Återrapportering till Socialstyrelsen

De regioner som har tagit emot statsbidrag för 2019 ska senast den 1 mars 2020 skicka in en redovisning om hur medlen har använts. Före årsskiftet 2019/2020 kommer vi att skicka ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2019 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Frida Azadi
Telefonnummer: 075-247 42 16