Öka kunskapen om hbtqi-personers situation och främja fysiska och digitala mötesplatser för målgruppen

Statsbidraget ska främja hbtqi-personers rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och regioner.
Utlysningsdatum: 2023-02-07
Sista ansökningsdag: 2023-03-21
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Viktig information

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela ytterligare 1 552 000 kronor i påfyllnadsmedel avseende statsbidraget för att öka kunskapen om hbtqi-personers situation och främja fysiska och digitala mötesplatser för målgruppen. Medlen kan rekvireras av de kommuner och regioner som beviljats bidrag för 2023 inom ramen för förordning 2014:1542 avseende statsbidrag till kommuner och regioner för att främja hbtqi-personers situation.

Läs mer om påfyllnadsmedlen

Syfte med statsbidraget

Kommuner och regioner kan ansöka om statsbidrag för insatser som syftar till att

  1. inom det egna verksamhetsområdet öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners (hbtqi-personer) situation för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och regioner (lärandeprojekt), eller
  2. främja fysiska och digitala mötesplatser för hbtqi- personer. Förordning (2021:934).

Vilka som kan ansöka

Kommuner och regioner kan söka statsbidraget.

Statsbidraget regleras i förordning (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och regioner för att främja homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners (hbtqi-personer) situation.

Medel att fördela

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 4 600 000 kronor i statsbidrag för år 2023.

Regleringsbrev

Villkor för ansökan

Ansökan görs i Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka om statsbidrag i e-tjänsten måste kommunen/regionen ha ett godkänt ombud.

Mer om ombudsansökan

Anvisningar för ansökan  

Beslut om fördelning för 2023

Fördelningslista 2023

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 28 februari 2024 återrapportera hur medlen har använts. I början av 2024 skickar vi ut en länk till ett webbaserat återrapporteringsformulär till mottagarens registratur (e-postadresserna hämtas från SKR:s öppna data om kommuner och regioner). Formulären kommer inte längre att skickas till kontaktpersonerna för respektive statsbidrag. Detta gäller för statsbidrag till kommuner, regioner, länsstyrelser och övriga myndigheter.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett villkor är att återrapporteringen sker inom den angivna tidsramen. Om ni inte har använt hela beloppet till och med den 31 december 2023 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fakturerar berörda mottagare.

Kontakt

Åsa Olsson
Telefonnummer: 075-247 33 42