Ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet

Statsbidraget ska öka möjligheterna till tolktjänst i arbetslivet, och därigenom stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för personer som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel.
Utlysningsdatum: 2019-01-30
Sista ansökningsdag: 2019-09-30
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att genom att öka möjligheterna till tolktjänst i arbetslivet stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel.

Stimulansmedlen får användas till personalkostnader, det vill säga lön, lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, och avtalspensioner. Medlen får också användas för administrativa kostnader, samt reskostnader och normalt förberedelsearbete.

Regeringens satsning på ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet är tillfällig och pågår under åren 2018–2020.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga regioner.

Villkor för rekvisition

Rekvisition av statsbidrag ska ha kommit in senast den 30 september 2019, endast en rekvisition per region.

Regionerna kan rekvirera högst det belopp som framgår av fördelningsnyckeln nedan

Fördelningsnyckel

Rekvisitionsblankett

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslut 2018-06-20 nr II:5.

Regeringsbeslut

Anvisningar

Medel att fördela

Socialstyrelsen har 15 miljoner kronor att fördela till regioner under 2019.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Regioner som har rekvirerat statsbidraget ska under våren 2020 lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut information om detta i god tid till berörda.

Kontakt

Anders Molt
Telefonnummer: 075-247 32 31