Ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet

Statsbidraget ska öka möjligheterna till tolktjänst i arbetslivet, och därigenom stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för personer som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel.
Utlysningsdatum: 2020-02-05
Sista ansökningsdag: 2020-09-30
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att genom att öka möjligheterna till tolktjänst i arbetslivet stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel.

Stimulansmedlen får användas till personalkostnader, det vill säga lön, lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, och avtalspensioner. Medlen får också användas för administrativa kostnader, samt reskostnader och normalt förberedelsearbete.

Regeringens satsning på ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet är tillfällig och pågår under åren 2018–2020.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga regioner.

Villkor för rekvisition

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst och ska ske senast den 30 september 2020. Endast en rekvirering per region. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive region högst kan rekvirera för belopp.

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet nedan.

Regeringsbeslut

Anvisningar

Beslut om fördelning 2020

Fördelningslista för 2020

Återrapportering till Socialstyrelsen

Regioner som har rekvirerat statsbidraget ska senast i februari året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. I slutet av bidragsåret skickar vi ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela oss om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett sådant villkor är att återrapporteringen sker inom angiven tidsram. Vi fakturerar berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Anna Antoniadis
Telefonnummer: 075-247 47 43