Statsbidrag till regioner och kommuner för skyndsamma transporter till följd av sjukdomen covid-19

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela bidrag till regioner och kommuner för skyndsamma transporter till följd av sjukdomen covid-19.
Utlysningsdatum: 2021-08-17
Sista ansökningsdag: 2021-09-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att ekonomiskt stödja regioners och kommuner avseende merkostnader för skyndsamma transporter som uppstått till följd av sjukdomen covid-19.

Statsbidraget regleras i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.

Förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

Förordning om ändring i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

Vilka som kan ansöka

Regioner och kommuner. Ansökan skickas in i Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka om statsbidrag i e-tjänsten måste kommunen eller regionen ha ett godkänt ombud.

Om ni inte har ett ombud läs här hur ni går tillväga

Villkor för ansökan

Se bidragets anvisningar. Det kommer att vara möjligt att skicka in sin ansökan om statsbidrag under perioden 17 augusti - 15 september 2021.

Statsbidrag kan sökas för merkostnader som regioner och kommuner haft under perioden 1 maj -31 augusti 2021.

Statsbidrag får lämnas för skäliga merkostnader inom verksamheter som anges i 1 § förordningen och som avser skyndsamma transporter.

Anvisningar för ansökan

Medel att fördela

Regeringen har avsatt totalt 300 000 000 kronor för 2021 i syfte att ersätta kommuner och regioner avseende merkostnader för skyndsamma transporter. För ansökningsomgång 1 beviljades totalt 54 658 193 kronor. Socialstyrelsen har beslutat att fördela totalt 58 117 227 kronor för ansökningsomgång 2.

 

Beslut avseende ansökan

Fördelningslista omgång 2

Återrapportering till Socialstyrelsen

Den som beviljas statsbidrag ska senast 31 maj 2022 lämna en kortfattad ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen av det beviljade statsbidraget och en sammanfattande redogörelse för hur det har använts.

Socialstyrelsen kommer inför återrapporteringen att skicka ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren.

Kontakt

Skyndsamma transporter
Telefonnummer: 075-247 41 28